FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Hoe Ziet De Basisbeurs Er Volgens De Plannen Van Het Kabinet Vanaf Het Studiejaar 2023-2024 Uit?

UPDATE – de nieuwe basisbeurs (2023/2024) – De nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten gaat omhoog. Vanaf studiejaar 2023/2024 bedraagt de tegemoetkoming 274,90 euro per maand. Thuiswonende studenten krijgen vanuit de basisbeurs 110,30 euro per maand,

 • Goed om te weten: vanwege hogere kosten voor boodschappen en energie, kunnen alle uitwonende studenten in het studiejaar 2023/2024 eenmalig rekenen op 164,30 euro per maand extra,
 • De basisbeurs ontvangt iedere student, maar voor extra financiële ondersteuning is er voor de lage- en middeninkomens een aanvullende beurs die kan oplopen tot maximaal 416,- euro per maand, afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Daarbij is de inkomensgrens verhoogd naar 70.000,- euro per jaar.

Wat wordt basisbeurs in 2023?

Aanvragen basisbeurs – Circa 435.00 studenten, waaronder naar schatting 124.000 eerstejaars, hebben naar verwachting recht op de nieuwe basisbeurs. Om deze te ontvangen moeten ze een aanvraag doen bij DUO, die de afgelopen tijd hard heeft gewerkt aan het mogelijk maken van de herinvoering.

 1. Aanvragen kan vanaf maandag 19 juni via MijnDUO.
 2. Studenten die nu al studiefinanciering krijgen of al eerder hebben aangevraagd ontvangen bericht van DUO.
 3. Ook start op 19 juni een campagne om (aankomende) studenten erop te wijzen om hun aanvraag vóór 1 september in te dienen.
 4. Zo kan DUO de basisbeurs in september daadwerkelijk voor het eerst uitkeren.

Studenten in het hbo en wo hebben recht op de basisbeurs als ze in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren of als ze dan nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Uitwonende studenten ontvangen € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30.

In het studiejaar 2023-2024 komt daar voor de duur van één jaar voor alle uitwonende studenten (ook in het mbo) nog € 164,30 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie. Een uitwonende student ontvangt in september daardoor in totaal bijna € 440, voor het hele studiejaar 2023-2024 is dat in totaal ruim € 5.200.

Voor de herinvoering van de basisbeurs trekt het kabinet jaarlijks € 1 miljard uit. De tijdelijke koopkrachtmaatregel onder studenten is een incidentele uitgave van € 500 miljoen.

Hoeveel wordt de basisbeurs 2024?

Bedragen basisbeurs –

thuiswonende studenten: € 110,30 per maand uitwonende studenten: € 439,20 per maand ( € 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de )

Je bent uitwonend als je volgens de gemeente op een ander adres woont dan je ouders. Ben je uitwonend door je studie of stage in het buitenland? Kijk dan of je nog wat moet Ben je in Nederland en kun je je niet inschrijven op een ander adres dan dat van je ouders? Kijk dan of je,

Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 110,30 € 439,20 *
Aanvullende beurs maximaal € 416,00 € 416,00
Lening € 266,97 € 266,97
Collegegeldkrediet € 192,83 € 192,83
Totaal studiefinanciering € 986,10 € 1.315,00
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.

Wat verandert er voor studenten in 2023?

Herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming.

Het wetsvoorstel is op 6 juni door de Eerste Kamer aangenomen. Studenten moeten veel lenen en hebben steeds hogere studieschulden. Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel. Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding, terwijl zij zich wel verder kunnen ontwikkelen.

Dit is slecht voor de kansengelijkheid. Het kabinet besloot daarom om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Dit geldt voor studenten die vanaf september 2023:

een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben.

De prestatiebeurs voor studenten bestaat uit:

een basisbeurs; aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders); en studentenreisproduct.

Over de prestatiebeurs wordt rente gerekend, ook tijdens de studie. Als studenten binnen 10 jaar hun diploma halen, wordt de prestatiebeurs inclusief de rente omgezet in een gift. In Mijn DUO zien studenten bij ‘Mijn Producten’ hoeveel maanden prestatiebeurs ze (over) hebben.

Soms heeft een student alleen nog recht op een studentenreisproduct en geen recht meer op een basisbeurs. Het recht op het studentenreisproduct is namelijk 1 jaar langer dan het recht op een basisbeurs. Het kabinet verwacht dat de studieschuld voor studenten met invoeren van de basisbeurs minder hoog op loopt.

Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben. En dat iedereen een kans heeft om zich verder te ontwikkelen.

Hoeveel aanvullende beurs 2023-2024?

Augustus 2023 tot en met juli 2024

Maximale aanvullende toelage
Regulier voortgezet onderwijs onderbouw € 88,19
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 96,55
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 58,58
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 129,15

Heb ik recht op basisbeurs 2023-2024?

Hoe werkt de nieuwe basisbeurs? – De nieuwe basisbeurs gaat in het studiejaar 2023-2024 in. Vanaf dat studiejaar krijgen alle studenten de basisbeurs, ongeacht of dit hun eerste studiejaar is of dat ze al in een later studiejaar zitten. Een belangrijke voorwaarde om de basisbeurs te krijgen, is dat je recht hebt op studiefinanciering.

Dat betekent dat je niet over het aantal jaar heen bent dat voor de studie is gereserveerd. Als je in het tweede jaar van een driejarige universitaire bacheloropleiding zit, heb je bijvoorbeeld nog twee jaar recht op de basisbeurs voor deze studie. Mbo-studenten hebben vanaf hun achttiende recht op de basisbeurs, op voorwaarde dat ze een beroepsopleidende leerweg doen.

Iemand die op zijn zestiende start met een mbo-opleiding, ontvangt dus pas in het tweede of derde jaar van die opleiding een basisbeurs. De basisbeurs wordt een “prestatiebeurs” genoemd. Dit betekent dat de beurs wordt omgezet in een gift als een student binnen tien jaar een diploma haalt,

Als dat niet lukt, dan is er sprake van een studieschuld die de student moet terugbetalen aan DUO. Met de komst van de nieuwe basisbeurs kunnen meer studenten een aanvullende beurs krijgen. Eerder gold deze aanvullende beurs voor alle studenten van wie de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal zo’n € 55.000,-.

De grens is nu opgehoogd naar € 70.000,- als maximaal gezamenlijk inkomen voor de ouders, Als de ouders minder dan dat verdienen, komt de student in aanmerking voor de aanvullende studiebeurs. Als hun inkomen hoger dan dat is niet. Hoeveel de aanvullende beurs bedraagt, is afhankelijk van het inkomen van de ouders van een student.

Hoeveel basisbeurs vanaf 2023?

UPDATE – de nieuwe basisbeurs (2023/2024) – De nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten gaat omhoog. Vanaf studiejaar 2023/2024 bedraagt de tegemoetkoming 274,90 euro per maand. Thuiswonende studenten krijgen vanuit de basisbeurs 110,30 euro per maand,

Goed om te weten: vanwege hogere kosten voor boodschappen en energie, kunnen alle uitwonende studenten in het studiejaar 2023/2024 eenmalig rekenen op 164,30 euro per maand extra, De basisbeurs ontvangt iedere student, maar voor extra financiële ondersteuning is er voor de lage- en middeninkomens een aanvullende beurs die kan oplopen tot maximaal 416,- euro per maand, afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Daarbij is de inkomensgrens verhoogd naar 70.000,- euro per jaar.

Hoe basisbeurs aanvragen 2023?

Basisbeurs aanvragen voor hbo en universiteit – De basisbeurs voor hbo en universiteit wordt vanaf september 2023 weer ingevoerd. U kunt op een van de volgende manieren een basisbeurs aanvragen:

 • Woont u al in Nederland en hebt u een bsn en een DigiD? Dan kunt u de basisbeurs aanvragen via Mijn DUO.
 • Woont u nog in het Caribisch gebied en hebt u al studiefinanciering aangevraagd? Dan krijgt u begin juni een e-mail met een link naar het formulier waarmee de basisbeurs aangevraagd kan worden.
 • Bent u nog in het Caribisch gebied en hebt u nog geen studiefinanciering aangevraagd? Dan kunt u de basisbeurs en andere onderdelen van de studiefinanciering aanvragen via het formulier ‘Aanvragen studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied.’

Hoe veel jaar basisbeurs?

Hoelang krijg je de basisbeurs? – Je krijgt hem voor de ‘nominale’ duur van je opleiding. Dus als jouw hbo-bacheloropleiding vier jaar duurt, heb je recht op vier jaar basisbeurs. Doe je er een hbo-master van een jaar achteraan, dan krijg je de basisbeurs een jaar langer.

Hoeveel aanvullende beurs krijg ik 2023?

Hoogte aanvullende beurs – De hoogte van de aanvullende beurs in 2024 wordt in oktober 2023 bekendgemaakt. In 2023 is de aanvullende beurs vanaf september maximaal € 416,- per maand. Hoe hoger het ouderinkomen, hoe lager de aanvullende beurs.

Is de basisbeurs alleen voor nieuwe studenten?

De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat vanaf schooljaar 2023-2024 gelden voor alle studenten, dus ook de studenten die al aan hun studie zijn begonnen. Wel is de voorwaarde dat de studenten nog recht hebben op studiefinanciering, oftewel ze zitten binnen het aantal jaar dat de studie officieel duurt.

Is de basisbeurs een gift?

Diploma behaald: Omzetting prestatiebeurs – DUO Wat wordt een gift en wat blijft een lening als u uw diploma hebt behaald? Dit hangt af van uw opleiding. Uw basistoelage en aanvullende toelage zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen. Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift.

vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4) aangewezen opleiding in het buitenland (niveau 3 of 4) specialistenopleiding (niveau 4) beroepsbegeleidende leerweg (niveau 3 of 4) hbo (ook associate degree) universiteit

Bij een mbo-diploma moet het een opleiding uit het (RIO) zijn. Uw reisproduct en aanvullende beurs inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma.

Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1,5-jarige hbo-master* 5 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige hbo-master* 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2,5-jarige hbo-master* 6 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige hbo-master* 7 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige hbo-master* 8 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

Dit geldt alleen als u op of na 1 september 2021 een hbo-masterdiploma hebt behaald. Hebt u een hbo-masterdiploma behaald vóór 1 september 2021? Dan zetten we 5 jaar beurs en uw volledige reisproduct om in een gift.

Heb je altijd recht op een basisbeurs?

Ga naar inhoud Home » De basisbeurs: wanneer heb je er recht op? De basisbeurs: wanneer heb je er recht op? Vanaf september 2023 wil het kabinet de basisbeurs weer gaan invoeren voor studenten in het hoger onderwijs, maar wanneer heeft een student nou recht op deze basisbeurs en wat is het maandelijkse bedrag van de basisbeurs? In deze blog ga ik in op de vraag of je recht hebt op een basisbeurs en om welk bedrag het dan gaat.

Een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en Nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben en Op 1 september 2023 niet langer studiefinanciering hebben gehad dan de officiële (‘nominale’) studieduur van hun opleiding.

Hoeveel mogen mijn ouders verdienen om een aanvullende beurs te krijgen?

Aanvullende beurs aanvragen – Als je de aanvullende beurs daadwerkelijk aanvraagt hoef je dit niet in te vullen. Dan zet je gewoon een vinkje bij ‘aanvragen aanvullende beurs’. De belastingdienst zoekt dan verder alles voor je uit. Een aanvullende beurs aanvragen is dus ‘een fluitje van een cent’ en moet je altijd doen.

 1. Ook als je denk dat je ouders toch te veel verdienen.
 2. Want je weet maar nooit Zijn er bijzondere omstandigheden, denk dan aan een ouder die helaas overleden is, dan zijn er weer andere berekeningen.
 3. Vanaf september wordt het bedrag dat de ouders mogen verdienen waarschijnlijk verhoogd naar € 70.000 (gezamenlijk inkomen volgens de Belastingdienst).

Maar vraag de aanvullende beurs vooral aan en laat het uiteindelijke rekenwerk aan DUO over. Het is echt niet meer werk dan een vinkje zetten.

Is basisbeurs afhankelijk van inkomen ouders?

Basisbeurs terug – De in 2015 afgeschafte basisbeurs voor studenten zal in het studiejaar 2023/2024 weer worden heringevoerd om de financiële drempel om te studeren te verlagen. Studenten zullen een basisbeurs krijgen en daarbovenop een aanvullende beurs van maximaal 401 euro, die afhankelijk wordt van het inkomen van de ouders. Hoe Ziet De Basisbeurs Er Volgens De Plannen Van Het Kabinet Vanaf Het Studiejaar 2023-2024 Uit? Lees ook: Kabinet komt met bedragen basisbeurs, studenten niet blij Het bedrag dat studenten krijgen met ouders die 1,5 keer modaal verdienen – bruto ongeveer 55.000 euro – is volgens het Nibud te laag, Deze ouders hebben volgens de onderzoekers niet de financiële ruimte om honderden euro’s bij te dragen aan de studie van hun op kamers wonende kinderen.

Hoeveel maximaal lenen Duo 2023?

Leenbedrag bij instellingscollegegeld of cursusgeld – U kunt het bedrag lenen dat u aan instellingscollegegeld (hbo en universiteit) of cursusgeld (mbo) betaalt, tot een maximum van € 11.045,04 voor hbo en universiteit en € 6.195,-. voor mbo in het studiejaar 2022-2023.

Heb je recht op basisbeurs als je al 4 jaar studeert?

4-jarige studie of associate degree –

Hoelang recht
Basisbeurs 4 jaar
Aanvullende beurs 4 jaar
Rentedragende lening 7 jaar
Collegegeldkrediet 7 jaar
Studentenreisproduct 5 jaar

Voor een 4-jarige studie of een associate degree aan hbo of universiteit krijgt u 7 jaar studiefinanciering. Hebt u recht op aanvullende beurs, dan krijgt u die alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar alleen lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de eerste 5 jaar. Het type diploma bepaalt hoeveel maanden er omgezet worden in een gift.

Wie heeft recht op een studiebeurs?

Studiefinanciering voor studenten op een hogeschool en universiteit Studenten op een hogeschool of universiteit hebben tot hun 30e recht op studiefinanciering. Dit krijgen zij meestal voor de officiële duur van hun opleiding. Ook mensen die willen doorleren na hun opleiding of studie kunnen financiële ondersteuning krijgen, met het levenlanglerenkrediet.

Hoe ontvang je basisbeurs?

Hbo of universiteit – De basisbeurs is afhankelijk van uw woonsituatie: als u uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer u thuis woont. De basisbeurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet u het totale bedrag met rente terugbetalen.

Of u een kunt krijgen, hangt af van het inkomen van uw, Ook houden we rekening met het aantal kinderen dat ze verzorgen, en of uw ouders een studieschuld terugbetalen. De aanvullende is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet u het totale bedrag met rente terugbetalen.

Het is onderdeel van studiefinanciering. Hiermee kunt u vrij of met korting reizen met het openbaar vervoer. Het studentenreisproduct is wordt omgezet in een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet u het totale bedrag met rente terugbetalen.

Hebt u extra geld nodig voor uw opleiding? Dan kunt u, U hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook. Dit bepaalt u zelf. U kunt uw lening maandelijks aanpassen of opzeggen. De lening moet u na uw opleiding altijd terugbetalen, met rente. Doet u hbo of universiteit? Dan kunt u geld lenen om uw collegegeld te betalen.

Dit noemen we, Hoeveel collegegeldkrediet u krijgt, hangt af van het dat u betaalt. Als u wettelijk collegegeld betaalt, kunt u maandelijks 1/12 van uw collegegeld lenen. Betaalt u instellingscollegegeld, dan kunt u meer lenen. Hoeveel precies hangt af van de hoogte van uw instellingscollegegeld.

Heb ik recht op basisbeurs master?

Ik ga een master halen, krijg ik dan wel weer basisbeurs? – Hoe Ziet De Basisbeurs Er Volgens De Plannen Van Het Kabinet Vanaf Het Studiejaar 2023-2024 Uit? Als jij je HBO of WO diploma in de pocket hebt, zijn waarschijnlijk je maanden ‘Resterende maanden prestatiebeurs’ op (zie stap 4). Als je een master gaat halen, heb je volgens deze regeling dus geen recht meer op basisbeurs. Enkel WO studenten afkomstig van het VWO én zonder studievertraging hebben direct recht op basisbeurs.

Ik ga een Extra jaren recht op aanvullende beurs Heb ik recht op basisbeurs?
1-jarige HBO-master doen 1 Ja, één jaar, mits er geen enkele vorm van studievertraging is opgelopen in het proces
1,5-jarige HBO-master doen 1,5 – Zonder studievertraging: Ja, recht op de basisbeurs. – Met één jaar studievertraging: 0,5 jaar recht op de beurs, daarna niet meer.
2-jarige HBO-master doen 2 – Zonder studievertraging: Ja recht op de basisbeurs. – Met één jaar studievertraging: Enkel in je eerste jaar basisbeurs.
1-jarige WO-master doen Nee
2-jarige WO master doen 1 Enkel in je eerste jaar, mits er geen enkele vorm van studievertraging is opgelopen in het proces

Moet jij een pre-master volgen voor je WO-master? Deze pre-master mag NIET meegerekend worden bij de tijdsduur van je master.

Hoeveel terugbetalen OV bij stoppen studie?

Stopzetten – Als u geen recht meer hebt op uw studentenreisproduct, moet u hem, Dat gebeurt dus niet automatisch. Onterecht reizen met het studentenreisproduct kost de 1e maand € 81,40 per halve kalendermaand (in 2022 € 79,28 per halve kalendermaand). Daarna is de boete € 162,82 per halve kalendermaand (in 2022 € 158,57 per halve kalendermaand). : Studentenreisproduct – DUO

Hoeveel mag je bijverdienen met duo?

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering? Vanaf 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen. Er geldt geen bijverdiengrens. staat op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Hoeveel is de studiefinanciering 2023?

Studiefinanciering hbo en universiteit –

Thuiswonend Uitwonend
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.
Basisbeurs € 110,30 € 439,20 *
Aanvullende beurs maximaal € 416,00 € 416,00
Rentedragende Lening € 266,97 € 266,97
Collegegeldkrediet € 192,83 € 192,83
Totaal studiefinanciering € 986,10 € 1315,00

ul> Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de ‘gewone’ rentedragende lening. Als u instellingscollegegeld betaalt, kunt u per maand maximaal € 964,17 collegegeldkrediet krijgen. Studenten die voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree, krijgen de helft van het collegegeld vergoed. Voor studenten aan een lerarenopleiding geldt de vergoeding zelfs 2 jaar. U kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan u aan collegegeld moet betalen. Doet u een opleiding van 4 jaar of korter? Dan krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De laatste 3 jaar kunt u alleen nog lenen, zonder aanvullende beurs. Dit noemen we de ‘leenfase’. De ‘gewone’ rentedragende lening is dan maximaal € 1.028,33 per maand. Het bedrag aan collegegeldkrediet komt daar nog bij.

Hoeveel aanvullende beurs krijg ik 2023?

Hoogte aanvullende beurs – De hoogte van de aanvullende beurs in 2024 wordt in oktober 2023 bekendgemaakt. In 2023 is de aanvullende beurs vanaf september maximaal € 416,- per maand. Hoe hoger het ouderinkomen, hoe lager de aanvullende beurs.

Is de basisbeurs een gift?

Diploma behaald: Omzetting prestatiebeurs – DUO Wat wordt een gift en wat blijft een lening als u uw diploma hebt behaald? Dit hangt af van uw opleiding. Uw basistoelage en aanvullende toelage zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen. Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift.

vakopleiding (niveau 3) middenkaderopleiding (niveau 4) aangewezen opleiding in het buitenland (niveau 3 of 4) specialistenopleiding (niveau 4) beroepsbegeleidende leerweg (niveau 3 of 4) hbo (ook associate degree) universiteit

Bij een mbo-diploma moet het een opleiding uit het (RIO) zijn. Uw reisproduct en aanvullende beurs inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma.

Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1,5-jarige hbo-master* 5 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige hbo-master* 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2,5-jarige hbo-master* 6 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige hbo-master* 7 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige hbo-master* 8 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

Dit geldt alleen als u op of na 1 september 2021 een hbo-masterdiploma hebt behaald. Hebt u een hbo-masterdiploma behaald vóór 1 september 2021? Dan zetten we 5 jaar beurs en uw volledige reisproduct om in een gift.

Heeft iedereen recht op een basisbeurs?

De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat vanaf schooljaar 2023-2024 gelden voor alle studenten, dus ook de studenten die al aan hun studie zijn begonnen. Wel is de voorwaarde dat de studenten nog recht hebben op studiefinanciering, oftewel ze zitten binnen het aantal jaar dat de studie officieel duurt.