FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Belastingaangifte Doen 2023?

Wanneer Belastingaangifte Doen 2023
U dient uw aangifte zelf in op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2023. via MyMinfin (Tax-on-web) (externe link): algemene principe: u hebt tijd tot 15 juli 2023. met specifieke inkomsten: u hebt tijd tot 18 oktober 2023.

Welke datum belastingaangifte doen 2023?

Hebt u géén aangiftebrief gekregen? – Let dan op het volgende:

U moet belasting betalen als na het invullen van de aangifte blijkt dat u meer dan de aanslaggrens moet betalen, dan bent u verplicht om aangifte te doen. U kunt gelijk na het invullen de aangifte versturen. Verstuur uw aangifte in ieder geval vóór 14 juli volgend op het belastingjaar. Bijvoorbeeld uw aangifte 2022 moet vóór 14 juli 2023 bij ons binnen zijn. U kunt een boete krijgen, als wij u na 14 juli vragen om aangifte te doen.

U krijgt belasting terug als na het invullen van de aangifte blijkt dat u meer terugkrijgt dan de teruggaafgrens, doe dan aangifte. Dat doet u door de aangifte te versturen. Krijgt u minder terug? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Want bedragen onder de teruggaafgrens betalen wij niet uit.

U kunt nog aangifte inkomstenbelasting doen tot 5 jaar terug. In 2023 kunt u dus nog aangifte doen over 2018. Kijk voor meer informatie bij Hoeveel jaar terug nog aangifte doen

Wat is er veranderd in de belastingaangifte 2023?

Genderneutraal aangifteformulier – Één van de belangrijkste nieuwigheden is dat de aangifte nu genderneutraal is. Voor gehuwde koppels is de linkerkolom niet langer automatisch voor de man en de rechterkolom niet langer voor de vrouw voorbehouden. Links staat nu de oudste en rechts de jongste partner. Deze regeling was al van toepassing voor partners van hetzelfde geslacht.

Waarom belastingaangifte voor 1 mei?

Het lukt u niet om voor 1 mei uw aangifte te doen, wat nu? Wanneer Belastingaangifte Doen 2023 Moet u uw belastingaangifte nog invullen, maar lukt het u niet om dit voor 1 mei te doen? Uitstel aanvragen is niet moeilijk en iedereen krijgt het, als u het maar op tijd aanvraagt. De aangifte inkomsten­belasting over het jaar 2022 moet uiterlijk 1 mei 2023 bij de Belastingdienst zijn.

Als u voor 1 mei aangifte doet, krijgt u voor 1 juli 2023 bericht van de Belastingdienst over de belasting die u moet betalen of die u terugkrijgt. Heeft u meer tijd nodig om uw aangifte te doen? Dan kunt u via Mijn Belastingdienst of via de Belastingtelefoon. Daarvoor heeft u alleen uw burgerservicenummer nodig.

Iedereen die uitstel aanvraagt, krijgt tot 1 september 2023 de tijd om de aangifte alsnog in te vullen en op te sturen. Het enige waarop u moet letten, is dat u uiterlijk 30 april uitstel aanvraagt. Na deze datum kunt u geen uitstel meer aanvragen. Vraagt u geen uitstel aan en lukt het u uiteindelijk toch niet om voor 1 mei uw aangifte in te leveren? Meestal stuurt de Belastingdienst u dan een herinnering met de vraag om alsnog aangifte te doen.

Doet u dat niet, dan ontvangt u na verloop van tijd een aanmaning. Daarin stelt de Belastingdienst een nieuwe datum voor. Pas als u ook die datum niet haalt, kunt u een verzuimboete krijgen. Deze boete is de eerste keer 385 euro. Heeft u met opzet geen aangifte gedaan, dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen.

Deze boete kan oplopen tot meer dan 5.500 euro. Daarnaast legt de Belastingdienst een aanslag op die is gebaseerd op een geschat inkomen. : Het lukt u niet om voor 1 mei uw aangifte te doen, wat nu?

Kan je eerder belastingaangifte doen?

Hebt u geen bericht gehad dat u aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u dat tot 5 jaar terug doen.

Hoeveel gaat de belasting omlaag in 2023?

Vergroot afbeelding Inkomstenbelasting omlaag Per 2023 betalen mensen met een jaarinkomen binnen de eerste schijf minder belasting : De eerste schijf loopt tot € 73.071 en het tarief wordt 36,93%. Bij € 73.071 houden mensen € 102 netto per jaar meer over. Bij een jaarinkomen van € 50.000 is dit € 70.

Hoeveel geld mag je belastingvrij hebben in 2023?

Vrijstellingen fors omhoog – Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, wordt het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld, De belastinggrens op spaargeld voor 2021 werd al verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden,

 • Bij fiscale partners (echtpaar, geregistreerd partnerschap) is dit bedrag twee keer zo hoog.
 • In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000,
 • In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners.
 • Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd.

De vrijstelling voor het spaarbedrag, dus het maximum spaargeld 2022, is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners, Oorspronkelijk was het idee dat dit voor 2023 nogmaals omhoog zou gaan, naar € 80.000 (per fiscale partner). Dit is nu van de baan.

Wat verandert er vanaf januari 2023?

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor werkgevers? –

 • 10-01-2023
 • Deel dit artikel
  •  Facebook
  •  Twitter
  •  LinkedIn
  •  WhatsApp

HR Traditioneel luidt een nieuw jaar nieuwe maatregelen in. De energie- en grondstoffencrisis zal dit jaar ongetwijfeld nog een grote rol spelen. Maar ook andere nieuwigheden kunnen een grote impact hebben voor Belgische werkgevers. Een overzicht van Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch expert bij SD Worx, over wat zeker is en wat nog wordt verwacht.

“In 2023 worden heel wat veranderingen verwacht, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfswagens of andere recente budgettaire maatregelen, aldus Jean-Luc Vannieuwenhuyse. “Het is van belang dat er wordt geanticipeerd op deze veranderingen en dat onze ondernemingen die veranderingen duidelijk begrijpen, zodat ze correct worden toegepast.” 1.

Afbouw fiscaal gunstregime bedrijfswagen Het nieuwe jaar brengt veel veranderingen op het vlak van bedrijfswagens. Dit met het oog op een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 1 januari 2023 zijn nieuw aangekochte plug-in hybrides nog maximaal 50% fiscaal aftrekbaar.

 • Vanaf juli 2023 dooft de fiscale aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten stapsgewijs uit, tot 0% tegen 2028.
 • Voor wagens die de werkgever aanschaft vanaf 1 juli stijgt bovendien de CO²-solidariteitsbijdrage in functie van het brandstoftype en de CO²-uitstoot van de wagen.2.
 • Uitbreiding geboorteverlof Vanaf 1 januari 2023 telt het geboorteverlof 20 i.p.v.15 dagen,
See also:  Winnaar Wie Is De Mol 2022?

Vaders en co-ouders kunnen dit verlof vrij opnemen in de eerste vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen ontvangt de werknemer het normale loon. Vanaf dag vier ontvangt hij of zij een uitkering van het ziekenfonds.3. Verlenging tijdelijke energiewerkloosheid De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid energie is verlengd tot 31 maart 2023,

 1. Het gaat om een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, die geldt sinds 1 oktober 2022.
 2. Ze kan enkel ingeroepen worden door energie-intensieve bedrijven.
 3. Anders dan bij de coronawerkloosheid is een volledige schorsing hier beperkt tot maximaal 4 weken,4.
 4. Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieken Werkgevers die, in vergelijking met andere bedrijven, veel meer langdurig zieke werknemers hebben, moeten vanaf 2023 een extra RSZ-bijdrage betalen.

De nieuwe wetgeving geldt al sinds 1 januari 2022. Maar gezien de r eferteperiode van 4 kwartalen, kan de RSZ de bijdrage pas in 2023 effectief innen.5. Dagen van telewerk in een andere EU-lidstaat: uitbreiding van de gunstige socialezekerheidsregeling Tot 30 juni 2023 zal de RSZ geen rekening houden met telewerkdagen in het woonland om te bepalen welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is.

Werken uw werknemers nog gedeeltelijk thuis in een EU-lidstaat? Dan hoef je niets te doen aan de sociale zekerheid, De inkomsten uit de gewerkte dagen blijven ten minste tot 30 juni 2023 onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.1 6. Snellere inzetbaarheid bij ontslag met een minimale opzegtermijn van 30 weken Vanaf 1 januari 2023 zullen werknemers die door hun werkgever worden ontslagen en die recht hebben op een opzegtermijn van ten minste 30 weken, gebruik kunnen maken van allerlei maatregelen om sneller een baan te vinden.

Denk aan outplacement, coaching of training. Dit is een toegestane afwezigheid van het werk met behoud van loon, zonder extra kosten voor de werkgever. Deze maatregel is een rechtstreeks gevolg van het werkgelegenheidsakkoord. Bij ontslag met ontslagvergoeding moet de werknemer wel beschikbaar blijven voor inzetbaarheidsmaatregelen,

Deze verplichting geldt zolang de werknemer geen nieuwe beroepsactiviteit uitoefent.7. Opname van het recht op ontbinden van een CAO of arbeidsreglement Bedrijven met t en minste 20 werknemers moeten overeenkomsten sluiten over het recht om de verbinding te verbreken. Dat kan door middel van een CAO of het arbeidsreglement.

Concreet gaat het om praktische regelingen, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rust- en vakantieperioden en opleidings- en bewustmakingsmaatregelen voor werknemers en leidinggevenden. Aanvankelijk hadden ondernemingen tot 1 januari 2023 de tijd om deze formaliteiten te vervullen.

 • De wetgeving is echter pas laat in het najaar van 2022 in werking getreden, zodat de administratie drie maanden uitstel verleent.
 • Bedrijven hebben tot 1 april 2023 de tijd.8.
 • Nieuwe opleidingsverplichtingen De arbeidsdeal voorziet in twee nieuwe opleidingsverplichtingen.
 • Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers geldt vanaf 2023 de verplichting om elk jaar, telkens vóór 31 maart, een formeel opleidingsplan te maken.

Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn. Heb je minstens 10 werknemers in dienst, dan voorzie je voor elke voltijdse werknemer ook in een individueel opleidingsrecht van 4 opleidingsdagen per jaar vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024.

Heb je minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan volstaat 1 opleidingsdag per jaar. Het gaat om een opleidingsrecht, geen plicht. Je medewerker is dus niet verplicht om alle opleidingsdagen effectief op te nemen.9. Nieuw loonplafond bij Vlaams opleidingsverlof Via opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens de werkuren een goedgekeurde opleiding volgen met behoud van hun normale salaris, tot een bepaald maximum.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt dit maximum 3.170 euro. Vanwege de hoge inflatie is dit bedrag inmiddels aangepast, een primeur. Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat van 1 september tot en met 31 december 2022 het loonplafond 3.170 euro blijft.

Van 1 januari tot en met 31 augustus 2023 wordt dit plafond verhoogd tot 3.364 euro.10. De arbeidsdeal: specifieke regelgeving voor platformwerkers Een werkgever in de platformeconomie en de platformwerker moeten vanaf 1 januari 2023 rekening houden met verschillende nieuwe criteria om te bepalen of de platformwerker een werknemer of een zelfstandige is.

See also:  Welke Dieren Mogen Niet Meer In 2024?

Wat wordt verwacht in 2023, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

 1. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de verjaringstermijn voor sociale fraude 10 i.p.v.7 jaar.
 2. In het eerste en tweede trimester van 2023 krijgen werkgevers een tijdelijke korting van 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen en voor het derde en vierde trimester krijgen ze gedeeltelijk uitstel van betaling voor deze bijdragen, tot 2025.
 3. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt de bijzondere activeringsbijdrage tot 20% voor alle min-60-jarigen. Bedrijven die er vaak gebruik van maken, betalen bovendien een hogere bijdrage.
 4. Wie uitzendkrachten inzet, kan vanaf 1 januari 2023 een responsabiliseringsbijdrage krijgen als hij per semester 40 keer of meer eenzelfde uitzendkracht tewerkstelt met opeenvolgende dagcontracten.
 5. Vanaf 1 januari 2023 kunnen flexijobbers terecht in een aantal nieuwe sectoren: de zorg (PC 223), cultuur (PC303.03), evenementen (PC 304) en landbouw (PC 330).
 6. Vanaf 1 januari 2023 geldt een hogere werkgeversbijdrage voor SWT. De bijdragevoet wordt vermenigvuldigd met 1,047 (1,094 vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024).
 7. Jobstudenten kunnen vanaf 1 januari 2023 max.600 uren gunstige uren presteren.
 8. Het fiscale gunstregime voor auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 ingeperkt, zowel het toepassing bied als het maximale grensbedrag.
 9. De extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg worden verlengd tot 31 maart 2023. Zo wil de overheid gepensioneerden, studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen stimuleren om bij te springen in de zorg.
 10. De federale regering zet de hand op de knip in de uitkering voor werknemers die in 2023 tijdskrediet opnemen.
 11. Bedrijven die in 2022 goede resultaten boekten, kunnen de komende twee jaar een eenmalige energie- of koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Onder welke vorm en voorwaarden de premie er komt, is op dit moment nog onduidelijk.

Terug naar overzicht

Wat verandert er op 1 januari 2023 belasting?

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 Nieuwsbericht | 20-12-2022 | 13:32 Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting.

Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2023?

Nieuwsbericht • 20 december 2022 Op 1 januari 2023 veranderen er een aantal dingen op vlak van de Vlaamse belastingen. Hieronder vindt u een overzicht van wat er exact verandert bij het ingaan van het nieuwe jaar.

Pick-ups: fiscaal gunstregime afgeschaft

Vanaf 1 januari 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor pick-ups voor particulieren afgeschaft. Pick-ups die voor 1 januari 2023 al waren ingeschreven, blijven onder het oude regime vallen. Ook pick-ups die beroepsmatig gebruikt worden, blijven genieten van het fiscaal gunstregime. Er is ook een overgangsmaatregel voorzien, Meer info vindt u op de pagina over verkeersbelastingen voor pick-ups,

Oldtimers: verhoging jaarlijkse verkeersbelasting

Oldtimers zullen vanaf 1 januari 2023 meer jaarlijkse verkeersbelasting betalen. In plaats van de huidige 38,63 euro jaarlijkse verkeersbelasting betalen eigenaars van oldtimers vanaf volgend jaar 100 euro jaarlijkse verkeersbelasting. Aan de belasting op inverkeerstelling voor oldtimers (een forfaitair bedrag van 46,23 euro) verandert niets.

Automatische ontspanningstoestellen (AOT): nieuwe fiscale categorieën

Vanaf 1 januari 2023 worden automatische ontspanningstoestellen, zoals bijvoorbeeld grijpmachines om prijzen te winnen of gokmachines, ingedeeld in nieuwe fiscale categorieën waarop nieuwe belastingtarieven van toepassing zullen zijn. Deze fiscale hervorming heeft 3 doelstellingen:

 1. Gokverslaving tegengaan. Daarom werd de fiscale indeling beter afgestemd op de Kansspelwet.
 2. Administratieve vereenvoudiging.
 3. Folkloristische spelletjes die louter amusement zijn worden niet langer belast.

Voor de exacte indeling en meer info kan u terecht op de pagina over automatische ontspanningstoestellen,

Co-ouderschap vermindering onroerende voorheffing

Het bedrag verandert van een stijgend bedrag volgens het aantal kinderen naar één uniform bedrag per kind, ongeacht hoeveel er in de woning gedomicilieerd zijn. Ouders die in co-ouderschap zorgen voor de huisvesting van hun kinderen kunnen vanaf 1 januari een opsplitsing van hun vermindering vragen volgens een percentage waarover ze beiden akkoord gaan.

 • Dit kan elk 50% zijn, maar het mag ook volgens de effectieve tijd dat de kinderen bij elk van hen verblijven, bijvoorbeeld 60/40 of 75/25.
 • Omdat de Vlaamse Belastingdienst niet over gegevens van verblijfsregelingen beschikt, moet de aanvraag gebeuren voor 31/03/aanslagjaar.
 • Zolang de verblijfsregeling niet wijzigt blijft de vermindering wel automatisch toegekend worden.

Als de regeling wel wijzigt, moet de aanvraag hernieuwd worden. Meer info vindt u op de pagina over de vermindering voor onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen.

Vrijstelling BIV gehandicaptenvervoer

Aanpassing voorwaarden voor vermindering OV voor energiezuinige gebouwen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de vermindering voor onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen alleen nog toegekend voor (gedeeltelijke) herbouw, en niet meer voor nieuwbouw zonder voorafgaande sloop. Bij (gedeeltelijke) herbouw moet een E-peil van ten hoogste E20 gehaald worden voor 50% vermindering en een E-peil van ten hoogste E10 voor 100% vermindering.

Toevoeging tabel voor berekening jaarlijkse verkeersbelasting vrachtwagens

Voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting van vrachtwagens is een extra tabel met tarieven toegevoegd. Combinaties tussen het aantal assen en de Maximum Toegelaten Massa (MTM) die niet onder de eerder bestaande tarieven vielen, hebben vanaf 1 januari 2023 hun eigen tarief.

See also:  Wat Kost Kinderopvang 2023?

Kan je later dan 1 mei belastingaangifte doen?

Lukt het je niet om voor 1 mei aangifte te doen? Je kunt bij de Belastingdienst uitstel aanvragen. In principe krijg je dan uitstel tot 1 september, maar eventueel kun je ook langer uitstel krijgen.

Wat als je een fout maakt in je belastingaangifte?

Vergrijpboete: aangifte opzettelijk onjuist of onvolledig – Doet u opzettelijk geen aangifte? Dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Dit kan ook als u opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte doet. Wij kunnen u ook een vergrijpboete opleggen bij een navorderingsaanslag, die wij u sturen als een eerdere aanslag te laag was.

Hoeveel van de loonheffing krijg je terug?

U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar te veel belasting betaalde. Bijvoorbeeld als:

er te veel loonheffing is ingehouden u recht hebt op bepaalde heffingskortingen of aftrekposten, waarmee nog geen rekening is gehouden u te veel belasting hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag

Voorbeeld Uw werkgevers hebben in 1 jaar € 10.800 aan loonheffing ingehouden op uw loon. Uit uw belastingaangifte blijkt dat u in totaal € 10.200 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen. Het verschil van € 600 krijgt u terug. De berekening is dus als volgt: € 10.800 – € 10.200 = € 600 te ontvangen.

Hoeveel procent van je salaris gaat naar de belasting?

Hoe wordt belasting over loon berekend? – Hoe bereken je het belastingbedrag in een schijvenstelsel? – Wanneer Belastingaangifte Doen 2023 Het belastingstelsel in Nederland gebruikt het schijvenstelsel. Daar werken we ook mee bij schenkingen en erfenissen, In 2022 hadden we voor inkomens het volgende schijvenstelsel voor box 1 (voor mensen die binnen een jaar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt): ( bron: Nibud )

Belastingschijf Inkomen Percentage belasting
Schijf 1 Tot € 69.398 37,07 procent
Schijf 2 Vanaf € 69.398 49,5 procent

Over de eerste € 69.398 die je verdient, betaal je 37,07% belasting (schijf 1). Over elke euro die je daarna verdient, betaal je 49,5% belasting. Bij een inkomen van € 75.000 betaal je in schijf twee op deze manier over 75.000 – 69.398 = € 5.602 belasting. Het bedrag wat je dan in schijf twee betaalt is 5.602 × 0,495 = € 2.772,99.

Hoeveel belasting betaal je over 70000 euro?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 49,5% Gemiddeld belastingtarief 37,2% Overzicht Als je € 70.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 26.024 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 43.976 per jaar zal zijn, of € 3.665 per maand.

Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,2% en jouw marginaal belastingtarief is 49,5%, Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 49,50, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 50,50,

Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 505 aan netto-inkomsten. Een bonus € 5.000 levert een extra € 2.525 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Wat kost het invullen van een belastingaangifte?

Aangifte alleen

Aangifte Inkomstenbelasting Alleen
Immigratie aangifte € 160,00
Aangifte voor ondernemers (W-biljet) € 259,00 (1)
Aangifte Vennootschapsbelasting
Regulier aangifte (enkelvoudig) € 290,00 (1)

Kan je het hele jaar belastingaangifte doen?

Samen aangifte doen met hetzelfde papieren formulier is helaas niet mogelijk – Samen aangifte doen over het jaar van overlijden kan helaas niet met hetzelfde formulier. Op het papieren aangifteformulier F van de overledene kunt u namelijk uw inkomensgegevens niet invullen.

Wat gebeurt er als je geen belastingaangifte doet?

Komt uw aangifte ná deze termijn bij ons binnen? – Dan krijgt u een verzuimboete van € 385. Doet u vaker te laat aangifte, dan kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514. Daarnaast kunnen wij de uitbetaling van uw toeslagen en uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Waar vind ik belastingaangifte 2023?

Uw aangifte of voorstel tot vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web). U kunt ze vanaf nu raadplegen en invullen! Uw aangifte in elektronische versie kunt u indienen tot 15 juli 2023.

Wat zijn de aangifte tijdvakken?

Aangiftetijdvak is meestal een maand of vier weken – Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover de werkgever moet doen bij de Belastingdienst. Meestal is dat een periode van een maand of vier weken. Bij een aangiftetijdvak van vier weken begint het eerste tijdvak altijd op 1 januari en eindigt het laatste tijdvak op 31 december.

personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen (aangiftetijdvak is een halfjaar); personeel aan huis, waaronder personeel in het kader van een persoonsgebonden budget voor zorg (aangiftetijdvak is een jaar); (aangiftetijdvak is een jaar).

Kan je het hele jaar belastingaangifte doen?

Samen aangifte doen met hetzelfde papieren formulier is helaas niet mogelijk – Samen aangifte doen over het jaar van overlijden kan helaas niet met hetzelfde formulier. Op het papieren aangifteformulier F van de overledene kunt u namelijk uw inkomensgegevens niet invullen.