FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Cito-Toets Groep 8 2023?

Wanneer Cito-Toets Groep 8 2023
Centrale Eindtoets – Op dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2023 is de papieren Centrale Eindtoets, Het onderdeel wereldoriëntatie kan ook op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 april worden afgenomen. Dit onderdeel is niet verplicht. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan worden afgenomen tussen 18 april en 12 mei.

Hoe vaak Cito in groep 8?

Afnemen Cito-toetsen groep 8: richtlijnen – Veel scholen hebben een eigen toetsprotocol waarin ze beschrijven hoe ze de Cito-toetsen afnemen. Hierbij worden de richtlijnen van de handleiding van Cito uiteraard gehanteerd. De meeste kinderen kunnen de toetsen maken zoals beschreven staat in de algemene richtlijnen.

Maar soms is het fijn als een kind een aangepaste afname krijgt. Dat kan verschillende redenen hebben. We beschrijven in dit artikel eerst de algemene richtlijnen en daarna de aangepaste maatregelen die toegepast kunnen worden als een kind speciale behoeftes heeft. Toetskalender Elke school hanteert een toetskalender met daarop het moment waarop de toetsen worden afgenomen.

De toetskalender van Cito is ook terug te vinden op de website van Cito. Over het algemeen worden de toetsen 2 keer per jaar afgenomen: 1 in het midden van het jaar en 1 aan het eind van het jaar. Antwoordenblad Bij de Cito-toetsboekjes hoort bij groep 8 een antwoordenblad.

Waar de jongere kinderen vaak nog in het boekje mogen schrijven, krijgen kinderen in de bovenbouw een antwoordenblad waar ze hun antwoordkeuze op moeten invullen. Tijd De toetsen zijn vaak gebonden aan tijd. Dit heeft ermee te maken dat het belangrijk is dat kinderen in een bepaald tijdsbestek moeten kunnen laten zien wat ze kunnen.

Hoeveelheid toetsen De Cito-toetsperiode is vaak een intensieve periode voor kinderen. De toetsen vragen veel concentratie en inspanning. Daardoor worden er vaak niet meer dan 2 toetsmomenten per dag gepland. Voorlezen In de onderbouw worden sommige toetsen voorgelezen.

Dit is in de bovenbouw niet meer toegestaan, behalve als dit in de handleiding wordt aangegeven. Deze richtlijnen voor het afnemen van de Cito-toetsen gelden over het algemeen voor de kinderen in groep 8. Er zijn natuurlijk ook kinderen bij wie de richtlijnen aangepast worden aan de specifieke onderwijsbehoeftes.

Het kan zijn dat dat ook voor jouw kind geldt. Misschien is jouw kind gediagnosticeerd met dyslexie of heeft hij problemen met concentratie. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de toetsafname wordt aangepast. Wil je weten welke aanpassingen er eventueel mogelijk zijn voor jouw kind, overleg dan gerust met de leerkracht.

Welke vakken Cito groep 8?

Lees meer over de doorstroomtoets en veranderingen rond de eindtoets vanaf 2023/2024. Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

Wat moet je scoren voor HAVO?

Welke Cito-score voor gymnasium? – Cito -score:(indicatie advies) 545 of hoger : VWO, Gymnasium.538 – 542: HAVO/VWO.535 – 539: HAVO/ MAVO.

Welke Cito score voor havo groep 7?

Cito Eindtoets – De CITO-score voor de eindtoets is een cijferscore tussen de 500 en de 550. Een leerling met een score van 535 kan waarschijnlijk naar de HAVO. Als de score boven de 545 ligt, dan kan de leerling waarschijnlijk naar het VWO. De CITO-score is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders. Maar ondanks de score kan de school ook een ander advies geven.

Hoe lang duurt Cito-toets groep 8?

Hoe zit de Cito-toets Groep 8 in elkaar? – De toets duurt drie halve dagen en bestaat uit ongeveer 200 vragen. De verplichte deel taal en rekenen duurt gemiddeld 2 uur, verspreid over drie dagen. De facultatieve deel wereldoriëntatie bevat 90 vragen en wordt ook tijdens die drie dagen afgenomen en duurt per dag 40 minuten.

De Cito-toets bestaat uit delen van telkens 45 minuten lang. Voor elke test besteedt de leerling ongeveer drie keer 45 minuten aan verschillende taken. Enkel spelling neemt meestal iets minder tijd in beslag. Dit betekent dat de leerling maximaal 45 minuten per test doorbrengt en dat een test uit verschillende onderdelen bestaat.

Elke test begint met een aantal voorbeeldvragen waaruit een kind kan bepalen hoe en waar hij/zij moet antwoorden. Aangezien de duurtijden slechts richtlijnen zijn is het wel mogelijk om dyslectische leerlingen extra tijd te geven om de taken in hun eigen tempo uit te voeren.

Hoeveel fouten mag je maken bij Cito?

Brabants kind maakt foutloze Citotoets 1/4 De slimste jongen van de klas Van alle Citotoetsen die door leerlingen van groep 8 gemaakt werden in februari, werden er drie foutloos ingeleverd. En één van de drie slimme kinderen die geen enkele fout maakte, komt uit Brabant.550 Bij de toets is 550 de maximale score, maar dat wil niet zeggen dat dan alle vragen goed beantwoord zijn.

Hoeveel fouten er gemaakt kunnen worden om toch de maximale score te halen, verschilt per jaar. Hiervoor worden de scores van alle leerlingen met elkaar vergeleken en op basis van daarvan wordt de schaalverdeling gemaakt. Meestal kan een kind maximaal rond de twaalf antwoorden fout beantwoorden om toch 550 te scoren.

Deelnemers Ruim 157.000 kinderen van circa 6200 basisscholen in Nederland bogen zich in drie dagen lang over de opgaven van de Citotoets. Dit jaar deed 85 procent van de basisscholen mee, evenveel als vorig jaar. Gemiddeld resultaat In 2011 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,9.

Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo. De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo.

De toets wordt elk jaar ongeveer even goed gemaakt, afgezien van kleine schommelingen in de gemiddelde score. Jongens vs. meisjes Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Jongens en meisjes presteren op de verschillende onderdelen van de eindtoets (gemiddeld genomen) duidelijk verschillend.

 • Net als in 2010 scoren meisjes gemiddeld hoger bij taal.
 • Bij rekenen-wiskunde en studievaardigheden is het verschil tussen jongens en meisjes vrij stabiel.
 • Net als in voorgaande jaren scoren jongens op deze onderdelen hoger dan meisjes al is er bij studievaardigheden nauwelijks sprake van een verschil.

Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling. : Brabants kind maakt foutloze Citotoets

Wat moet je kunnen in groep 8?

Nederlands in groep 8 – In groep 8 bestaat het vak Nederlands uit lezen (technisch en begrijpend) en teksten schrijven. Daarnaast leren kinderen (werkwoord)spelling en taal- en redekundig ontleden. Ook besteedt de leerkracht aandacht aan woordenschat en mondeling onderwijs, waarbij leerlingen leren presenteren en discussiëren.

Wat is de hoogste Cito-score?

Aanpassing bij de toetsadviezen Centrale Eindtoets 2021 – De Expertgroep Toetsen PO heeft op basis van alle eindtoetsresultaten en gedegen onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van een kleine, maar aantoonbare leervertraging vanwege de coronamaatregelen.

Toetsadviesgrenzen Centrale Eindtoets 2021

Standaardscore Toetsadvies best passende brugklastype
501 – 504 praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg
505 – 523 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
524 – 531 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde / theoretische leerweg
532 – 538 vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo
539 – 543 havo en vwo
544 – 550 vwo

Vier van de vijf grenzen zijn met één scorepunt aangepast.

Is de Cito-toets verplicht?

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere en speciaal (basis)onderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. Hierop zijn uitzonderingen. Daarnaast heeft de school een zorgplicht naar leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.

Wat is het moeilijkste jaar van de havo?

Vooral de vierde klas havo staat al jaren als probleemklas bekend.

Kan je slagen met 3 vijven havo?

Eindcijfers alle examenvakken Je bent geslaagd als: je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn; je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is; je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn.

Wat betekent Cito-score 548?

Wat is de standaardscore op de Centrale Eindtoets? – De standaardscore laat zien hoe goed een leerling de Centrale Eindtoets heeft gemaakt. De score ligt op een schaal van 501 tot en met 550. Heeft een leerling veel vragen goed beantwoord, dan is de standaardscore hoog.

Wat is het gemiddelde schooladvies?

Meisjes vaker dan jongens bijstelling van advies – Jongens en meisjes verschillen niet heel veel qua niveau van het eerste schooladvies. Meisjes kregen in de afgelopen jaren iets vaker dan jongens een advies voor de niveaus die in het midden liggen, met name vmbo-gt en vmbo-gt/havo.

Jongens kregen iets vaker dan meisjes het hoogste advies, vwo, of juist een lager advies: vso, praktijkonderwijs, vmbo-b, vmbo-b/k of vmbo-k. Omdat meisjes daarna vaker dan jongens een hoger toetsadvies haalden en op basis daarvan ook vaker een bijstelling kregen van hun eerste schooladvies, namen de verschillen tussen jongens en meisjes in het definitieve advies nog wat af.

Veel is dit overigens niet, per niveau van advies werd het verschil tussen jongens en meisjes met hooguit een- of tweetiende procentpunt teruggebracht.

3.3.1. Toetsadvies ten opzichte van eerste schooladvies en bijstellingen, 2018/’19 1)

Jongens (%) Meisjes (%)
Advies toets hoger dan 1e advies
Totaal 1e schooladvies 39,9 42,6
Vso/pro/vmbo-b 2) 98,3 98,9
Vmbo-b/k 44,6 47,6
Vmbo-k 68,3 71,9
Vmbo-k/gt 33,6 36,3
Vmbo-gt 55,2 58,8
Vmbo-gt/havo 24,4 26,3
Havo 48,6 52,5
Havo/vwo 25,5 30,7
Bijstelling na hoger toetsadvies 3)
Totaal 1e schooladvies 22,5 23,7
Vso/pro/vmbo-b 2) 14,6 17,5
Vmbo-b/k 32,9 34,9
Vmbo-k 22,6 22,9
Vmbo-k/gt 41,0 46,1
Vmbo-gt 20,9 21,3
Vmbo-gt/havo 45,0 45,5
Havo 16,8 18,2
Havo/vwo 28,4 25,1
1) Voor leerlingen met een eerste schooladvies vwo is dit niet van toepassing.2) Bij het advies vso/pro/vmbo-b zijn de adviezen vso, pro en vmbo-b samengenomen.3) Aandeel leerlingen dat een bijstelling van het advies kreeg van alle leerlingen die op de toets een hoger advies kregen dan het eerste schooladvies.

In het schooljaar 2018/’19 bijvoorbeeld haalde 39,9 procent van de jongens een hoger advies op de eindtoets dan hun eerste schooladvies, van de meisjes was dat 42,6 procent. Per niveau van het eerste advies was het aandeel meisjes dat op de eindtoets hoger scoorde telkens groter dan het aandeel jongens dat hoger scoorde.

Hoeveel leerlingen krijgen vwo advies?

Ontwikkeling schooladviezen – Het grootste deel van de leerlingen in groep 8 krijgen een definitief schooladvies naar vmbo-gemengd theoretisch (17 procent), havo (17 procent) en vwo (20 procent). In verhouding wordt sinds het schooljaar 2014/2015 minder verwezen naar het vmbo en de havo en meer naar vmbo/havo en havo/vwo.

Welk niveau Cito voor vwo?

Tussen de 533 en 539: vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo. tussen de 540 en 544: havo en vwo. tussen de 545 en 550 : vwo.

Hoeveel vragen Cito-toets groep 8?

Inhoud toets – Bij de Citotoets krijg je 290 meerkeuzevragen en je doet er 3 ochtenden over om de toets te maken. De Citotoets bestaat uit de onderdelen Taal, Studievaardigheid, Rekenen en op veel scholen krijg je ook nog het extra onderdeel Wereldoriëntatie.

Taal (100) Studievaardigheden (40) Rekenen-Wiskunde (60) Wereldoriëntatie (90)
Invullen van teksten (30) Studieteksten (10) Getallen en bewerkingen (25) Aardrijkskunde (30)
Spelling (20) Informatiebronnen (10) Verhoudingen, breuken en procenten (20) Geschiedenis (30)
Begrijpend lezen (30) Lezen van schema’s, tabellen en grafieken (10) Meten, meetkunde, tijd en geld (15) Natuuronderwijs (30)
Woordenschat (20) Kaartlezen (10)

Hoe heet de eindtoets in groep 8?

In 2023 maken alle basisschoolkinderen in groep 8 weer de Eindtoets groep 8, Alle basisscholen zijn wettelijk verplicht om een eindtoets af te nemen. Let op: vanaf leerjaar 2023 – 2024 krijgt de Eindtoets een andere naam. Deze gaat Doorstroomtoets heten.

 • In het verleden was dat vrijwel altijd de Cito Eindtoets van de maker van de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem.
 • In de loop van de tijd zijn er echter meerdere eindtoetsen ontwikkeld.
 • Alle eindtoetsen moeten aan dezelfde inhoudelijke eisen voldoen.
 • Die eisen zijn opgenomen in het Toetsbesluit PO,

Veelgestelde vragen over de Eindtoets: Wanneer is de Eindtoets groep 8 in 2023? De Centrale Eindtoets wordt op 18, 19 en 20 april afgenomen. Welke Eindtoetsen zijn er? De Cito-toets (Centrale Eindtoets), de IEP Eindtoets, de Route 8 Eindtoets, de Dia Eindtoets en de AMN Eindtoets.

Cito Eindtoets (ook wel bekend als de Centrale Eindtoets. Deze toets wordt vanaf schooljaar 2023/2024 de Doorstroomtoets genoemd.)

IEP Eindtoets Route 8 Eindtoets Dia Eindtoets AMN Eindtoets

Download oefenbladen Doorstroomtoets groep 8 (gratis)

Hoe vaak Cito per jaar?

Cito-toetsen – In Amsterdam nemen basisscholen vanaf groep 3 tot en met groep 8 Cito-toetsen af. Leerlingen maken ieder schooljaar twee keer een toets: in het midden van het schooljaar (januari/februari) en aan het eind (mei/juni). Cito toetst de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

Wat zegt Cito score over IQ?

GASTOPINIEGASTOPINIE – In uw artikel van 13 mei in het Brabants Dagblad wordt onterecht verband gelegd tussen intelligentie en Cito – score, want dat verband is er niet: een lage score betekent niet automatisch dat het betreffende kind minder intelligent is.

Welk niveau is Cito C?

Cito scores uitleg: A, B, C, D, E of I, II, III, IV, V? – Heeft je kind bij de uitslag van de Cito-toetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje hieronder: A – 25% – hoogst scorende leerlingen B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde E – 10% – laagst scorende leerlingen Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

Hoe lang duurt Cito?

Bestellen Hoe zit het met de kosten? Je betaalt € 14,60 per leerling per toets voor een licentie voor schooljaar 2023-2024. Waarom kan ik geen blanco antwoordbladen bestellen? Als je op papier toetst dan kun je alleen via Mijn Cito voorbedrukte antwoordbladen bestellen.

Voor het bestellen van voorbedrukte antwoordbladen heb je een export nodig uit je leerlingadministratie in de vorm van een EDEXML-bestand. Op Mijn Cito staat in ‘Handleidingen Toets 0-3′ beschreven hoe je dit moet doen. Afnemen Is het afnemen van toetsen via iPads mogelijk? Ja. Het Cito Volgsysteem VO werkt nu ook op iPad.

Afname is mogelijk op iPads met iOS 11+ via de browser Safari. Wanneer kan ik de toetsen dit schooljaar afnemen? Zie de routekaart voor het afnemen van de volgtoetsen. Welke toetsen worden auditief ondersteund? Op dit moment zijn voor Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 zowel de opgaven, als de bronteksten auditief beschikbaar.

 1. Alle taken en de algemene instructies zijn verklankt.
 2. Deze functie kan bij het inplannen van de leerlingen in Mijn Cito pér leerling worden aangezet, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.
 3. Voorbereiding Hoe werkt de beheermodule? De beheerder van jouw school kan voor zichzelf en andere collega’s toegang regelen tot rapportages via een beheermodule.

Jouw school kan er ook voor kiezen twee beheerders aan te wijzen. Hoe je dat regelt, lees je in dit stappenplan, Let op! Gegevens van alle leerlingen/klassen/betrokkenen bij het volgsysteem via EDEXML importeer je in gebruikersbeheer. Daarna worden leerlingen en klassen automatisch gekoppeld via Mijn Cito aan de digitale planner en de module voor het bestellen van antwoordbladen.

Hoe komt het dat bepaalde velden leeg blijven na de export in het LAS (leerlingadministratiesysteem)? Door de uitwisseling van gegevens van het Cito Volgsysteem VO en het LAS (zoals Magister en Somtoday) kunnen velden leeg blijven na export van de resultaten. Rapportages in het vernieuwde Cito Volgsysteem laten namelijk functioneringsniveaus zien in plaats van vaardigheidsscores en percentielen.

Rapportages Waarop is de benchmark van het Cito Volgsysteem gebaseerd? De benchmark is gebaseerd op toetsafnames met tienduizenden leerlingen. De toetsresultaten die we in de benchmark van Toets 0-3 hebben gebruikt, dateren van schooljaar 2021-2022. Daarmee kun je de resultaten van jouw leerlingen vergelijken met landelijke gegevens.

 1. An ik leerlingrapportages in bulk printen? Ja, dat kan.
 2. Ga voor het printen van meerdere leerlingrapportages naar het tabblad van de leerlingrapportages.
 3. Ies eerst een toets, bijvoorbeeld Toets 1.
 4. Als je alleen de rapportages van een bepaalde klas uit wilt printen, selecteer dan die klas.
 5. Wil je de rapportages van alle klassen uitprinten, dan maak je bij ‘klas’ geen keuze.

Klik vervolgens rechtsboven op ‘Opslaan Toets 1, alle klassen alle niveaus’. Dan hoef je alleen nog de zipfile uit te pakken, alles te selecteren en te printen. Is het exporteren van gegevens uit de rapportages naar een csv-bestand mogelijk? Voor Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 is de rapportage-omgeving beschikbaar.

Na de afnames kun je vanaf dan gegevens exporteren. De digitale afnames worden meteen verwerkt. Verwerking van de antwoordbladen door Cito duurt maximaal 10 werkdagen. Waarom gebruikt Cito functioneringsniveaus in plaats van percentielscores? We hebben jarenlang gewerkt met percentielscores, maar het bleef altijd lastig uit te leggen.

Wat het extra moeilijk maakt, is dat een percentielscore op havo-niveau naar een ander vaardigheidsniveau verwijst dan precies dezelfde score op vwo-niveau. Functioneringsniveaus zijn een stuk gemakkelijker uit te leggen, vooral aan leerlingen en ouders.

Wil je klasgemiddeldes van verschillende schooljaren vergelijken? Bij het klassenoverzicht kun je een keuze maken voor een schooljaar, bijvoorbeeld 2019-2020 of schooljaar 2020-2021. Leg de verschillende klassenoverzichten vervolgens naast elkaar. Wil je nagaan hoe de tweedeklassers vorig schooljaar hebben gepresteerd om bijvoorbeeld leerwinst in kaart te brengen? Bij de mentor, vak- en domeinrapportages kun je groepsrapportages van vorig jaar opvragen door een klas in het tweede leerjaar te kiezen en vervolgens Toets 0 en/of Toets 1.

De resultaten die vorig jaar zijn behaald worden dan opgehaald door het systeem en in één rapportage gepresenteerd, ook als leerlingen vorig jaar in verschillende klassen zaten. Je hoeft dus niet meer terug te zoeken in groepsrapportages van die verschillende klassen.

 • An een leerling voor de meeste vaardigheden onder niveau scoren en toch geen signalering krijgen bij de gewogen totaalprestatie? Ja, dat komt omdat we de gewogen totaalprestatie berekenen op basis van het aantal goede antwoorden op de hele toets.
 • Daarbij wegen de goede antwoorden voor vaardigheden die belangrijk zijn voor schoolsucces (zoals bijvoorbeeld rekenen-wiskunde en Nederlands leesvaardigheid) wat zwaarder.

Vervolgens kijken we hoe het aantal goede antwoorden zich verhoudt tot de scores van de landelijke benchmark. Hoort een leerling landelijk gezien bij de 15 procent zwakst scorende leerlingen, dan krijgt hij een roze uitroepteken. Dit gebeurt meestal pas als leerlingen op bepaalde vakken twee niveaus onder toetsniveau scoren en dit niet compenseren met een score op of boven niveau voor andere vakken.

Hoe worden de referentieniveaus en de ERK-niveaus berekend? De referentieniveaus worden berekend door een koppelingsonderzoek uit te voeren waarbij toetsopgaven uit het Cito Volgsysteem VO worden afgenomen in combinatie met opgaven uit de wettelijk vastgestelde ‘Referentiesets taal en rekenen’, Dit koppelingsonderzoek is voor het laatst uitgevoerd in het voorjaar van 2021.

De resultaten zijn toegepast in de rapportages van het schooljaar 2021-2022. Voor Engels geldt dat we een standaardbepaling hebben uitgevoerd om de prestatiestandaarden te bepalen. Daarbij is de ‘ 3DC-methode ‘ gebruikt. Hoe vergelijk ik brugklassers van verschillende schooljaren met elkaar? Dit kan op twee manieren: 1 vergelijk de klasgemiddeldes van verschillende schooljaren met elkaar via het klassenoverzicht en/of 2 gebruik de managementrapportages op maat en leg de grafieken van verschillende schooljaren naast elkaar.

De managementrapportages op maat maak je op basis van een Excelbestand (downloadbaar vanuit de rapportage-omgeving). Alle informatie met betrekking tot de managementrapportage vind je onder downloads op de pagina Rapportages in Mijn Cito, Ep-examens Hoe kan ik mijn aanmelding voor mijn EP-examen bij Cito omboeken of annuleren? Annuleren of omboeken van uw examen is mogelijk tot 7 dagen voor het examen.

Dit kan via uw persoonlijke omgeving. Log in op uw persoonlijke portaal, Hoe kan ik mij aanmelden voor een examen bij Cito? Aanmelden voor een examen kan door het aanmaken van een persoonlijk account op Cito Portaal, Met uw eigen account kunt u boekingen maken, inzien en beheren.

 • Betaling gaat alleen via Ideal en de factuur ontvangt u per mail en in uw portaal.
 • Examens annuleren of omboeken kan tot 7 dagen voor uw gekozen examendatum.
 • Hoe kan ik mijn aanmelding voor mijn EP-examen bij Lamark omboeken of annuleren? Annuleren of omboeken van uw examen is mogelijk tot 7 dagen voor het examen.

Dit kan via Lamark. De link om uw boeking te wijzigen vindt u in uw boekingsbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen van Lamark. Boeking annuleren of omboeken binnen 7 dagen voor uw examendatum? Wijzigen van een examendatum binnen 7 dagen kan tegen een wijzigingstarief van € 62,- ex btw (€ 75,- incl.

uw naam,uw geboortedatum,examen,oorspronkelijke examendatum,en nieuw gewenste examendatum.

Vanzelfsprekend moet uw aanvraag binnen zijn voorafgaand aan het examen dat u wilt verzetten. Van welk exameninstituut krijg ik mijn bewijs van vakbekwaamheid en wie geeft mijn gegevens door aan QBISnl? Als u het laatst geslaagde examen bij Cito heeft gemaakt en daardoor uw bewijs van vakbekwaamheid heeft behaald, dan krijgt u dit bewijs van ISSO.

 1. Wij geven dan ook uw gegevens door aan ISSO.
 2. An ik mijn examen inzien? Als u bent gezakt is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag.
 3. De inzage vindt plaats op het kantoor van Cito in Arnhem en is persoonlijk.
 4. Er wordt dus niemand anders toegelaten dan alleen de kandidaat zelf.

Let op: U mag geen (onderdelen van) vragen en antwoorden overschrijven, kopiëren, scannen of fotograferen. Er wordt geen uitleg of berekening van het antwoord gegeven. Heeft u kladpapier nodig omdat u zelf een berekening/tekening of aantekening wilt uitwerken, dan krijgt u dat van ons.

Het kladpapier mag u niet meenemen en moet ingeleverd worden bij het verlaten van de ruimte. Helaas kunnen wij het u ook niet meer toesturen. U kunt zich hier aanmelden voor inzage. Uitslag examen Voor de examens EP-W/U ontvangt u de definitieve uitslag binnen zes weken per mail en in uw portaal. Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het examen gemaakt bij Cito? Voor de examens EP-W/U ontvangt u de definitieve uitslag binnen zes weken per mail en in uw persoonlijke omgeving in het Cito portaal,

Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het examen gemaakt bij Lamark? Voor de examens EP- W/U ontvangt u de definitieve uitslag binnen zes weken per mail. Klacht/bezwaar indienen Kan ik een klacht indienen? Een klacht over een examen mag u mailen naar [email protected] (binnen één maand na ontvangst definitieve uitslag).

Klachten over de organisatie van het examen nemen wij zelf in behandeling. Overige klachten worden doorgestuurd naar ISSO, waarbij wij uw aanspreekpunt blijven. Belangrijk om u te realiseren: een klacht kan nooit leiden tot aanpassing van een uitslag. Lees meer over klachten in hoofdstuk 6 van het examenreglement.

CITO TIPS!? ZO maak jij een goede CITO??

Hoe kan ik een bezwaar indienen? Bent u niet het eens met de uitslag van uw examen, dan kunt u tot 6 weken na definitieve uitslag een bezwaar indienen. Mail uw onderbouwde bezwaar naar [email protected], Uw bezwaar wordt in behandeling genomen door de examencommissie bij ISSO.

 • Binnen 3 maanden ontvangt u een antwoord.
 • De kosten voor het indienen van een bezwaar zijn 129,90 ex. btw.
 • Wordt uw bezwaar gegrond verklaard, dan ontvangt u dit bedrag natuurlijk retour.
 • Lees meer over bezwaar maken in hoofdstuk 6 van het examenreglement.
 • Bestellen Hoe bestel ik Leerling in beeld? Bestellen is eenvoudig: via onze webwinkel bestel je een schoollicentie, geef je aan welk pakket je kiest en hoeveel leerlinglicenties je per groep nodig hebt.

Kan ik een offerte ontvangen? Ja, dat kan zeker. Gebruik het rekenvoorbeeld onderaan de bestelpagina om snel te zien wat jouw investering wordt voor Leerling in beeld. Meer details voor jouw schoolsituatie nodig? Dan helpen onze adviseurs je graag. Stuur een mailtje naar [email protected], dan nemen we snel contact met je op.

Hoe bestel ik de papieren toetsen? Zorg ervoor dat je eerst je schoollicentie, het gewenste pakket en de leerlinglicenties via onze webwinkel hebt besteld. De papieren boekjes zijn vervolgens tegen kostprijs te bestellen. Zijn er extra kosten aan de koppeling met een LAS-systeem verbonden? Nee, we brengen geen kosten in rekening voor de uitwisseling van gegevens met je LAS.

Dit is conform de landelijke afspraken. Welke pakketten zijn er? We maken onderscheid tussen het pakket Basis en het pakket Compleet. Hier lees je meer over de pakketten en verdere mogelijkheden. Is de actieprijs ‘Compleet voor de prijs van Basis’ ook volgend schooljaar geldig? We merken dat scholen graag willen kennismaken met pakket Compleet, en hebben daarom besloten dat de actieprijs geldig blijft voor iedereen die begint met Leerling in beeld.

Dit betekent dat je als school altijd laagdrempelig kunt kennismaken met alle uitgebreide mogelijkheden van het pakket Compleet: bestel je dit pakket van Leerling in beeld, dan betaal je het eerste schooljaar dus de prijs van pakket Basis. De licentie Compleet wordt het daaropvolgende schooljaar automatisch verlengd voor de dan geldende prijs van Compleet.

Veelgestelde vraag bij overstappen op Leerling in beeld: ‘Wat doen we met groep 8? In schooljaar 2023-2024 zal groep 8 voor het eerst een doorstroomtoets maken: in februari 2024. Dit zorgt ervoor dat veel scholen dan zullen kiezen voor een B8-toetsmoment.

 1. Hoe combineer je de B8-toetsafname met de overstap naar Leerling in beeld? 1.
 2. Stap over vóór het B8-toetsmoment.
 3. Vooral handig als je ook kiest voor de Leerling in beeld-doorstroomtoets.
 4. Door de B8-afname via de Leerling in beeld-toetsen te doen, raken je leerlingen alvast bekend met deze toetsen.
 5. De opgaven van de Leerling in beeld-doorstroomtoets (zowel digitaal adaptief als papier) zijn vergelijkbaar met die van het nieuwe LVS.2.

Stap over ná het B8-toetsmoment. Handig als je liever nog de LVS 3.0-toets voor groep 8 wilt afnemen of in die periode nog geen tijd hebt om de overstap te maken en het systeem te leren kennen. Goed om te weten:

Wanneer je met jouw school de overstap maakt naar Leerling in beeld, ga je direct met alle groepen over. Na de overstap kun je dus geen B8-afname meer doen met de LVS 3.0-toetsen, ook niet via het LAS.

Bij het bestellen van je Leerling in beeld-licentie kies je zelf je overstapmoment. Je kunt je licentie dus ruim voor je daadwerkelijke overstap bestellen.

Met Leerling in beeld behoud je een doorgaande vaardigheidslijn. De doorlopende lijn van LVS 3.0 naar de Leerling in beeld-toetsen zorgt ervoor dat er geen trendbreuk ontstaat.

Je kunt de toetsen van Leerling in beeld het hele jaar door afnemen. Wij stellen een begin-, medio-, en eindnormering voor je beschikbaar. Het is aan jouw school om te bepalen hoe vaak je wilt toetsen en wanneer je wilt toetsen. Zie ook cito.nl/afnamekalender

Afname Hoe flexibel is Leerling in beeld? Past het ook bij mijn school? In het nieuwe LVS maak jij de keuzes. Over hoe je toetst, wanneer je dat doet en ook over wat je precies in kaart wilt brengen. Leerling in beeld is er in twee smaken: Basis en Compleet.

 1. Met het basispakket breng je de groei van jouw leerlingen op de kernvakken in beeld.
 2. Het complete pakket biedt daarnaast ook verdiepende instrumenten en de mogelijkheid om ook de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen.
 3. An ik op papier en digitaal toetsen? Bij Leerling in beeld kies je zelf of je de toetsen afneemt op papier of digitaal of een combinatie daarvan.

Toets je op papier dan bestel je ook de boekjes ( tegen kostprijs) Lees meer over Leerling in beeld Zijn de digitale toetsen anders qua inhoud dan de papieren toetsen? De digitale toetsen voor de drie kernvakken worden jaarlijks iets vernieuwd, waardoor deze qua inhoud verschillen van de papieren toetsen.

 1. Omdat we werken met onderliggende vaardigheidsschalen, heeft dat geen consequenties voor bijvoorbeeld de rapportages die de ontwikkeling van de leerling weergeven.
 2. Lees meer over de toetsen van Leerling in beeld en blader door een inkijkexemplaar,
 3. Welke verdiepende instrumenten zijn er? Het is mogelijk om naast de korte basistoets voor alle leerlingen een verdiepend instrument te gebruiken voor enkele leerlingen.

In Leerling in beeld download je eenvoudig een verdiepend gesprek dat bestaat uit een stappenplan met vragen. Of je zet Groeimeter in om te kijken welke leerdoelen ze wel of niet beheersen. Dit geeft je handvatten bij het verder diagnosticeren. Naast de verdiepende gesprekken beschik je binnen Leerling in beeld over deze verdiepende en verbredende instrumenten en toetsen: Digitaal: Groeimeter, Rekenen-Basisbewerkingen, Sociaal-emotioneel functioneren en Executieve functies.

 • Op papier: Begrijpend Luisteren Op papier én digitaal beschikbaar: Woordenschat en Engels Waarom is Begrijpend lezen nu wel auditief ondersteund? Bij Leerling in beeld zijn de toetsen Begrijpend lezen ook digitaal beschikbaar.
 • Dat voorzag in de mogelijkheid om de toetsen te voorzien van een auditieve ondersteuning, waardoor we een gestandaardiseerde afname kunnen faciliteren.

Ons advies blijft om heel terughoudend te zijn in het aanbieden van de auditieve versie, omdat je niet meer zuiver de vaardigheid in begrijpend lezen meet en de normering niet meer kunt gebruiken. We adviseren de auditieve versie uitsluitend te gebruiken voor leerlingen met een dyslexieverklaring die in het VO ook recht hebben op deze ondersteuning.

 • Ons advies is goed te documenteren dat de voorgelezen versie is afgenomen, zodat de uitkomsten goed geïnterpreteerd kunnen worden.
 • De uitslag is immers niet meer te vergelijken met de landelijke groep.
 • Het geeft je wel een indicatie van het tekstbegrip van de leerling door de jaren heen.
 • Hoe zit het met de tekstlengtes bij Begrijpend lezen in Leerling in beeld? De toetsen Begrijpend lezen van Leerling in beeld bevatten – net als de toetsen Begrijpend lezen van LVS 3.0 – allerlei soorten teksten.

Wat die teksten betreft, stellen we strenge eisen aan:verhoudingen tussen de tekstsoorten;diversiteit van tekstgenres;diversiteit van tekstonderwerpen;variatie tekstlengte (afwisseling van korte met langere teksten). Hiermee bereik je dat de toetsen goed aansluiten bij het leesaanbod waarmee kinderen in hun dagelijks leven in aanraking komen, dat de toets aantrekkelijk is door de diversiteit en dat kinderen niet worden benadeeld of bevoordeeld vanwege voorkennis over een onderwerp.

 • De toetsen van Leerling in beeld zijn in co-creatie met het onderwijsveld ontwikkeld, waarbij we alle wensen van het onderwijsveld telkens hebben afgewogen op basis van inhoudelijke gronden.
 • Een veelgehoord geluid was dat men bepaalde teksten uit de LVS 3.0-toetsen te lang vond.
 • In combinatie met de keuze voor kortere toetsen vanwege de toetslast, hebben we ervoor gekozen om de maximale lengte van de teksten iets te verkleinen.

Dit betekent dat de nieuwe toetsen Begrijpend lezen in Leerling in beeld nog steeds lange teksten bevatten, maar dat de langste teksten iets korter zijn dan die van de LVS 3.0-toetsen. Er is nog steeds veel variatie in teksten, onder meer dus wat betreft de lengte hiervan.

 1. Cito meet de leesvaardigheid van leerlingen zo op een zo efficiënt mogelijke manier en komt tegemoet aan behoeften die spelen binnen het onderwijs, zónder in te leveren op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument.
 2. De toetsen Begrijpend lezen van Leerling in beeld zijn uitstekend geschikt om de leesvaardigheid van leerlingen te meten.

Hoe houdt Leerling in beeld rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften? Bij het maken van al onze LVS-toetsen houden wij hier al direct rekening mee. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

De samenwerking met leerkrachten uit het s(b)o. De korte en concrete dicteezinnen, waarbij we de ik-vorm, gebiedende wijs en vraagzinnen vermijden. Toetsen op maat is mogelijk.

Opgavenboekjes op A4-formaat, met overzichtelijke lay-out. Je werkt waar het mogelijk is met dezelfde materialen voor álle leerlingen. Waar nodig werk je met eigen versies voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Meer lezen over de cluster1-versies van Leerling in beeld Staan de afnameperiodes vast? Het afnemen van de toetsen van Leerling in beeld kan op elk moment. Je kunt de toetsen het hele jaar door afnemen. We stellen een begin-, medio- en eindnormering voor je beschikbaar. Het is aan jouw school om te bepalen hoe vaak je wilt toetsen en wanneer je wilt toetsen. Ook goed om te weten: de toetsen van Leerling in beeld zijn af te nemen op alle gangbare devices (Chromebooks, iPad en Windows PC). Lees meer over de focus op groei Is er audio-ondersteuning mogelijk bij de toetsen? Ja, er zijn verschillende vormen van audio-ondersteuning mogelijk. – Bij Rekenen-Wiskunde wordt de audio automatisch afgespeeld bij M3, E3 en M4. Vanaf E4 is het niet meer automatisch en kan de leerling zelf kiezen of de opgaven voorgelezen worden of niet. – Bij Taalverzorging wordt bij het onderdeel ‘Spelling niet-werkwoorden’ de audio automatisch afgespeeld (noodzakelijk, want dictee-opgaven). Bij de andere onderdelen (Spelling werkwoorden en Leestekens) is de audio optioneel, vergelijkbaar met Rekenen-Wiskunde: de leerling kiest zelf of de opgaven voorgelezen worden. – Bij Begrijpend lezen zijn er van elke toets twee varianten: een reguliere versie zonder audio-ondersteuning en een versie voor dyslectische leerlingen met audio-ondersteuning. De leerkracht kiest welke leerlingen de versie met audio-ondersteuning krijgen. Bij de versie met audio-ondersteuning worden zowel de teksten als de vragen voorgelezen. Ons advies blijft om heel terughoudend te zijn in het aanbieden van de auditieve versie. We adviseren deze uitsluitend te gebruiken voor leerlingen met een dyslexieverklaring die in het VO ook recht hebben op deze ondersteuning. Houd er rekening mee dat je niet meer zuiver de vaardigheid in begrijpend lezen meet en de normering niet meer kunt gebruiken. Technisch Wat zijn de technische specificaties voor het gebruik van Leerling in beeld? Voor het gebruik van Leerling in beeld via het nieuwe Cito platform hebben we alle technische specificaties voor je op een rij gezet. Deze specificaties gelden voor het plannen van de toetsen, afnemen van de toetsen en het gebruik van de rapportages. Zijn de toetsen ook af te nemen op Snappet? Nee, de digitale toetsen van Leerling in beeld zijn niet af te nemen via Snappet. Gaan alle gegevens van LVS 3.0 mee in het online platform om geen trendbreuk te krijgen? Maak je nu gebruik van het Computerprogramma LOVS voor het invoeren van de gemaakte toetsen, dan zorgen wij ervoor dat de data in de nieuwe omgeving van Leerling in beeld komen. Indien je momenteel grotendeels of helemaal in je LAS invoert, zorgen wij samen met het LAS voor de migratie. Je geeft ons dan zelf de opdracht hiervoor. Is er een koppeling met ParnasSys mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Via een DULT-koppeling wordt het berekende vaardigheidsniveau en het functioneringsniveau van alle papieren en digitale toetsen van Leerling in beeld automatisch doorgegeven aan het LAS. Komen er in de toekomst nog meer versies van Leerling in beeld? Doordat we in Leerling in beeld jaarlijks een deel van de inhoud vernieuwen, is er in de toekomst niet meer sprake van ‘nieuwe generaties’. Je betaalt jaarlijks een bedrag per school en per leerling, en daarbij zorgen wij dat je altijd met de meest actuele inhoud en functionaliteit werkt. Je hoeft dus nooit meer over te stappen op een nieuwe generatie van het LVS; Leerling in beeld groeit met jou en je leerlingen mee. Rapportages Hoe zien de rapportages eruit? Het nieuwe LVS Leerling in beeld biedt je een nieuw, online platform waarin je gaat plannen, afnemen en analyseren. Binnen deze online omgeving vind je ook nieuwe rapportages, op verschillende niveaus. Alle gewenste informatie zie je telkens zo veel mogelijk in één overzicht gepresenteerd. Alles draait om groei bij de rapportages van het nieuwe LVS Leerling in beeld. Kun je in het groepsoverzicht (bijvoorbeeld M7) zien welke toetsen de leerlingen gemaakt hebben en welke normering hierbij hoort, afgezet tegen het toetsmoment? In de rapportages kun je voor verschillende weergaven kiezen. In het groepsrapport kun je in de bijbehorende tabel zien welke toetsen de leerlingen gemaakt hebben. Je ziet in de modus I-V standaard de normering op het afnamemoment, bijvoorbeeld M7 (dus V op M7). Kies je de expertversie? Dan kun je ook zien wat het niveau is op de toets die de leerling gemaakt heeft (III op M6). Lees meer over de nieuwe rapportages Instappen Hoe kan ik over-/instappen? Instappen is heel gemakkelijk. Als je kiest voor Leerling in beeld, ga je eigenlijk direct met alle groepen over. Zo krijg je direct de nieuwe rapportages voor groep 3 tot en met 8. De nieuwe toetsen en verdiepende instrumenten zijn beschikbaar voor groep 3 tot en met 8 (Begrijpend Lezen, Spelling/Taalverzorging en Rekenen-Wiskunde). De doorlopende lijn van LVS 3.0 naar de Leerling in beeld-toetsen zorgt ervoor dat er geen trendbreuk ontstaat. Je behoudt dus een doorgaande vaardigheidslijn. En leerlinggegevens en eerdere toetsdata worden altijd automatisch overgezet. Meer lezen over instappen, Is gefaseerd overstappen nodig om een trendbreuk te voorkomen? Nee, dat hoeft niet. De resultaten van de LVS-toetsen 3.0 en Leerling in beeld zijn met elkaar te vergelijken. Hierdoor behoud je de doorgaande lijn en blijf je jouw leerlingen en groepen volgen zonder trendbreuk. Wat is het verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen, zoals die van Leerling in beeld? De toetsen van Leerling in beeld zijn methodeonafhankelijke toetsen en brengen één of twee keer per jaar in beeld wat de leerling weet en kan. Methodeonafhankelijke toetsen zijn vaardigheidstoetsen, wat betekent dat er opgaven van verschillende niveaus in de toets zitten, zowel makkelijke opgaven als moeilijke opgaven. Zo kan een leerkracht het verschil bepalen tussen zwakkere, gemiddelde en sterkere leerlingen. Deze toetsen meten het niveau van een leerling ten opzichte van andere leerlingen of ten opzichte van een eerdere afname. Omdat de toetsen gebruikt worden om een leerling te volgen, worden de toetsen ook wel volgsysteemtoetsen genoemd. Leerling in beeld is een leerlingvolgsysteem dat je helpt om de groei van je leerlingen op een objectieve manier te volgen. Dat ligt anders bij methode gebonden toetsen, de toetsen die bij een lesmethode horen. Dit zijn beheersingstoeten die nagaan of de leerling de (recent aangeboden) lesstof uit de methode beheerst. Bij een methodeonafhankelijke toets hoeven leerlingen niet alles goed te maken zoals bij een methode gebonden toets. Tot wanneer is LVS 3.0 te gebruiken? Leerling in beeld (via het nieuwe Cito platform) vervangt uiteindelijk LVS 3.0 én het Computerprogramma LOVS. >Meer details en data vind je in de uitgaveplanning Veelgestelde vraag bij overstappen op Leerling in beeld: ‘Wat doen we met groep 8?’ In schooljaar 2023-2024 zal groep 8 voor het eerst een doorstroomtoets maken: in februari 2024. Dit zorgt ervoor dat veel scholen dan zullen kiezen voor een B8-toetsmoment. Hoe combineer je de B8-toetsafname met de overstap naar Leerling in beeld? 1. Stap over vóór het B8-toetsmoment. Vooral handig als je ook kiest voor de Leerling in beeld-doorstroomtoets. Door de B8-afname via de Leerling in beeld-toetsen te doen, raken je leerlingen alvast bekend met deze toetsen. De opgaven van de Leerling in beeld-doorstroomtoets (zowel digitaal als papier) zijn vergelijkbaar met die van het nieuwe LVS 2. Stap over ná het B8-toetsmoment. Handig als je liever nog de LVS 3.0-toets voor groep 8 wilt afnemen of in die periode nog geen tijd hebt om de overstap te maken en het systeem te leren kennen. Materialen voor LVS 3.0 kun je hier bestellen. Goed om te weten:

Wanneer je met jouw school de overstap maakt naar Leerling in beeld, ga je direct met alle groepen over. Na de overstap kun je dus geen B8-afname meer doen met de LVS 3.0-toetsen, ook niet via het LAS.Bij het bestellen van je Leerling in beeld-licentie kies je zelf je overstapmoment. Je kunt je licentie dus ruim voor je daadwerkelijke overstap bestellen.Met Leerling in beeld behoud je een doorgaande vaardigheidslijn. De doorlopende lijn van LVS 3.0 naar de Leerling in beeld-toetsen zorgt ervoor dat er geen trendbreuk ontstaat.Je kunt de toetsen van Leerling in beeld het hele jaar door afnemen. Wij stellen een begin-, medio-, en eindnormering voor je beschikbaar. Het is aan jouw school om te bepalen hoe vaak je wilt toetsen en wanneer je wilt toetsen. Zie ook cito.nl/afnamekalender.

Ondersteuning Zijn er trainingen ter ondersteuning? Ja, bekijk hier het volledig vernieuwde aanbod, met praktijkgerichte trainingen. Vervolgonderwijs Hoe krijg ik een advies over het vervolgonderwijs in Leerling in beeld (/Is er nog een Entreetoets)? Om het verwachte toetsadvies te krijgen over het vervolgonderwijs hoef je met Leerling in beeld geen aparte Entreetoets meer af te nemen. Het advies is namelijk gewoon onderdeel van het E7-toetsmoment. Het werkt eenvoudig: – Als je bij de leerlingen van groep 7 tijdens het E-moment in mei/juni de toetsen Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging afneemt, genereert Leerling in beeld automatisch een verwacht toetsadvies voor het best passend vervolgonderwijs. Voorwaarden zijn wel dat de leerlingen de toetsen voor deze drie vaardigheden maken én dat deze toetsen van het niveau E6, M7, E7 of B8 zijn. – Het verwachte toetsadvies komt vanaf half mei beschikbaar in het Groepsoverzicht en het Leerlingprofiel. – Dit verwachte toetsadvies kun je gebruiken als onafhankelijke informatiebron naast je eigen inzichten, om zelf een voorlopig schooladvies op te stellen. – Je bepaalt als school zélf of je dit advies zichtbaar maakt op het Leerlingprofiel om te delen met ouders. Start je dit schooljaar met Leerling in beeld? Dan hoef je dus geen Entreetoets meer af te nemen. Het verwachte toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs komt automatisch beschikbaar in Leerling in beeld. Lees meer over het verwachte toetsadvies voor best passende vervolgonderwijs Komt er een Leerling in beeld-doorstroomtoets PO? Ja, papier én digitaal! Onze gloednieuwe toets zal beschikbaar zijn in schooljaar 2023-2024. De Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito BV is goedgekeurd door de onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO en door de minister toegelaten als doorstroomtoets. € 163,55 voor de VSO en PrO Docentmap€ 288,85 voor de analyses in Computerprogramma LOVS

Voor VSO Arbeid/PrO betaal je: € 0,80 per afname Taalverzorging € 3,15 per afname Begrijpend lezen € 3,15 per afname Rekenen-Wiskunde Voor VSO Dagbesteding betaal je: € 3,15 per afname Mondelinge taal € 3,15 per afname Rekenen Deze prijzen zijn exclusief btw. Als je de VSO en PrO Docentmap hebt aangeschaft, kun je ook gebruikmaken van de Werkplekmatcher, Dit gratis instrument vind je op MijnCito. Afname Voor welke leerlingen zijn de toetsen van het Volgsysteem VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding bedoeld? De toetsen van het Volgsysteem VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding zijn voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en voor leerlingen uit het vso die toewerken naar arbeid of dagbesteding. Het gaat om leerlingen van 12 tot 20 jaar die niet toewerken naar een diploma. Zijn de toetsen van het Cito Volgsysteem VSO en PrO ook webbased? Ja, de toetsen voor VSO en PrO zijn overgezet naar de cloud en nu webbased. Is het mogelijk om de toetsen VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding op proef te ontvangen? Het is niet mogelijk de toetsen op proef te ontvangen. Op de pagina’s over het volgsysteem zijn wel filmpjes te vinden over ervaringen van scholen met de toetsen én filmpjes over de toetsen zelf. In de filmpjes zijn ook voorbeeldopgaven opgenomen. Ook kun je via [email protected] een zichtexemplaar van de handleiding opvragen. Wat is de afnameperiode van het Volgsysteem VSO Arbeid/ PrO en Dagbesteding? Het advies is om de toetsen in november en/of april (een half jaar later) af te nemen. Een ander moment is ook prima, omdat de normering niet aan de momenten in november en april is gekoppeld. Je kunt dus zelf de meest geschikte afnameperiode kiezen. Rapportages Waarom worden bij de toetsen Spelling niet-werkwoorden en Spelling werkwoorden de functioneringsniveaus lager dan M6 of M7 niet nader gespecificeerd? De toetsen Taalverzorging van het Volgsysteem VSO/PrO zijn gekoppeld aan de toetsen van het pakket Taalverzorging voor het primair en speciaal onderwijs (2015). In dit pakket zijn toetsen Spelling niet-werkwoorden voor groep 6 tot en met 8 opgenomen en toetsen Spelling werkwoorden voor groep 7 en 8. Daarom kunnen we bij de toetsen Taalverzorging voor VSO/PrO alleen uitspraken doen over die functioneringsniveaus. Scoort een leerling uit het VSO of PrO lager dan een gemiddelde leerling medio groep 6 uit het primair onderwijs? Dan vind je functioneringsniveau Hoe vaak Cito per jaar?

Cito-toetsen – In Amsterdam nemen basisscholen vanaf groep 3 tot en met groep 8 Cito-toetsen af. Leerlingen maken ieder schooljaar twee keer een toets: in het midden van het schooljaar (januari/februari) en aan het eind (mei/juni). Cito toetst de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

Hoeveel Cito-toetsen per jaar?

Cito-toets – De methode-onafhankelijke toetsen van Cito worden het meest gebruikt in het basisonderwijs. De leerkracht neemt deze toetsen twee keer per jaar bij de leerlingen af: in januari (M = midden) en in juni (E = eind). Zo neemt een leerkracht de M6 toets bijvoorbeeld af bij leerlingen in groep 6 in januari.

 1. En de E4 toets wordt afgenomen bij leerlingen in groep 4 in juni.
 2. De toetsresultaten geven inzicht in de reken- en taalvaardigheden van een leerling en hoe hij die in de loop van de tijd ontwikkelt.
 3. Daarnaast kan de leerkracht de toetsresultaten gebruiken om het leerproces van een individuele leerling of een groep bij te sturen.

Tot slot kan de directie de resultaten gebruiken om de onderwijsprestaties van de school in kaart te brengen. Meestal krijgt de leerling de uitslagen van de Cito-toetsen mee in zijn schoolrapport.

Hoe vaak Cito-toets?

Afnamemomenten Cito-toetsen (Leerling in beeld) – Scholen mogen helemaal zelf bepalen wanneer ze de toetsen van Leerling in beeld afnemen. De meeste basisscholen nemen, naar het advies van Cito, de Cito-toetsen tweemaal per leerjaar af : 1 keer in het midden van het schooljaar en 1 keer aan het eind van het schooljaar. Dat geldt uiteraard niet voor de doorstroomtoets.

Welk advies bij welke Cito score groep 8?

Met welke score voor je CITO-toets mag je naar het VWO?

Door CITO aanbevolen schooltype Interval CITO-score
Kaderberoepsgerichte leerweg 524-528
Gemengde/theoretische leerweg 529-536
Havo 537-544
VWO 545-550