FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Doorstroomtoets 2024?

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur.

Is de Doorstroomtoets verplicht?

Scholen zijn verplicht om de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen. En om in groep 8 een eindtoets (vanaf 2023/2024: doorstroomtoets) af te nemen.

Wat is het verschil tussen eindtoets en Doorstroomtoets?

Waarom een doorstroomtoets? – De eindtoets in groep 8 gaat voortaan de doorstroomtoets heten. Deze naam past een stuk beter bij het doel van de toets. De toets markeert namelijk niet het einde van de ontwikkeling van een leerling. Een leerling blijft zich namelijk in de rest van groep 8 en daarna op de middelbare school nog steeds ontwikkelen.

Welke Doorstroomtoetsen zijn er?

Vanaf schooljaar 2023-2024: kiezen uit doorstroomtoetsen – De toetsaanbieders waarvan bekend is dat ze in schooljaar 2023-2024 een doorstroomtoets willen aanbieden zijn tot nu toe:

AMN Doorstroomtoets – aangeboden door AMN, Dia-toets – aangeboden door Diataal, IEP Doorstroomtoets – aangeboden door Bureau ICE, Leerling in beeld doorstroomtoets – aangeboden door Cito B.V. ROUTE 8 doorstroomtoets – aangeboden door A-VISION. DOE-toets (overheidsdoorstroomtoets) – aangeboden namens de overheid,

Als school kunt u zich voor schooljaar 2023-2024 alvast op deze zes doorstroomtoetsen oriënteren. Vanaf schooljaar 2023-2024 is het College van Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor de toelating van doorstroomtoetsen. Het CvTE laat de toetsen voor een periode van vier jaar toe en controleert ze jaarlijks.

Welke IEP score voor vwo?

De uitslag van de Centrale Eindtoets bestaat uit een standaardscore en een toetsadvies voor de brugklas. Bij een standaardscore van 545 hoort bijvoorbeeld vwo. En bij een standaardscore van 535 hoort vmbo-t/havo. De uitslag van de Centrale Eindtoets staat in een leerlingrapport, dat ouders van de school ontvangen.

 1. Naast de standaardscore en het toetsadvies staan hierin de domeinscore, de referentiescore en een domeinanalyse.
 2. Meestal zijn het basisschooladvies en het toetsadvies hetzelfde.
 3. Maar als het toetsadvies hoger is, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen.
 4. Er zijn vijf wettelijk goedgekeurde Centrale Eindtoetsen.

De bekendste is Cito. De informatie over de standaardscore, domeinscore en domeinanalyse uit dit artikel gelden voor die toets.

Hoeveel dagen duurt de Doorstroomtoets?

Voor al je vragen over de nieuwe Leerling in beeld-doorstroomtoets. Wanneer moet de doorstroomtoets afgenomen worden? Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de doorstroomtoetsen afgenomen in de eerste twee volledige weken van februari. In schooljaar 2023-2024 wordt de papieren Leerling in beeld-doorstroomtoets afgenomen op 6 en 7 februari.

 1. Neemt jouw school de toets zowel op papier als digitaal af? Dan worden zowel de papieren als de digitale toets op 6 en 7 februari afgenomen.
 2. Neemt jouw school de Leerling in beeld-doorstroomtoets alleen digitaal af? Dan kan jouw school de Leerling in beeld-doorstroomtoets afnemen in twee opeenvolgende ochtenden in de periode van 5 tot en met 16 februari 2024.

Wie kan de Leerling in beeld-doorstroomtoets afnemen? Alle basisscholen kunnen de Leerling in beeld-doorstroomtoets afnemen. Dus ook als jouw school ons LVS (Leerling in beeld) niet gebruikt. Hoe lang duurt de afname van de Leerling in beeld-doorstroomtoets? De Leerling in beeld-doorstroomtoets is in twee opeenvolgende ochtenden af te nemen.

 • Is de Leerling in beeld-doorstroomtoets op papier en/of digitaal af te nemen? De Leerling in beeld-doorstroomtoets is zowel op papier als digitaal beschikbaar.
 • Als school kun je per leerling kiezen voor een afname op papier of digitaal.
 • Op deze manier kies je voor wat het beste bij de individuele leerling past.

Welke leerlingen hoeven niet deel te nemen aan een doorstroomtoets? Volgens de Rijksoverheid hoeven de volgende (groepen) leerlingen niet deel te nemen aan een doorstroomtoets:

zeer moeilijk lerende leerlingen,meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is,leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Voor de meeste leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is een aangepaste versie beschikbaar. Bij de inschrijving voor de Leerling in beeld-doorstroomtoets kun je aangeven of er leerlingen zijn die een aangepaste versie nodig hebben. Twijfel je of een andere versie geschikter is voor een leerling dan de standaardversie, raadpleeg dan de “Wegwijzer voor toetsgebruik bij leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften” via www.cito.nl/wegwijzer Welke versies van de Leerling in beeld-doorstroomtoets zijn beschikbaar voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften? Voor de papieren afname zijn audio-ondersteuning, vergrote en/of zwart-wit versies beschikbaar.

Voor de digitale afname is audio-ondersteuning beschikbaar. Scholen met blinde/slechtziende leerlingen of dove/slechthorende leerlingen kunnen contact opnemen met de Klantenservice van Cito BV om de mogelijkheden te bespreken. Uit welke onderdelen bestaat de doorstroomtoets? De doorstroomtoets bestaat uit de onderdelen Lezen, Rekenen en Taalverzorging.

Deze zijn verplicht vanuit de overheid. Deze onderdelen bevatten de volgende subdomeinen: Lezen:

Techniek en woordenschatBegrijpenInterpreterenSamenvattenOpzoeken

Taalverzorging:

Spelling niet-werkwoordenSpelling – werkwoordenLeestekens

Rekenen:

GetallenVerhoudingenMeten en meetkundeVerbanden

Wat doe ik als een leerling ziek is op 6 of 7 februari? Als een leerling de papieren toets op 6 of 7 februari niet kan maken, plan je een digitale inhaaltoets in tot en met 8 maart. Ook als de leerling de eerste dag de toets wel heeft gemaakt maar de tweede dag ziek is, plan je de digitale inhaaltoets in.

De leerling krijgt dan namelijk een andere versie van de toets, zodat hij of zij op een later moment een nieuwe kans krijgt met een frisse start om een eerlijk en objectief advies te krijgen. Ik kan papier en digitaal combineren in mijn groep. Zijn de toetsen wel vergelijkbaar? Er zijn gedeeltelijk verschillende opgaven opgenomen in de papieren en digitale toets, maar we zorgen ervoor dat de resultaten en de moeilijkheid van de toetsen vergelijkbaar zijn.

Let op: een leerling kan niet een deel op papier en een deel digitaal maken. Een leerling maakt dus altijd óf de papieren of de digitale doorstroomtoets. Wat gebeurt er met de boekjes na de afname? Na de afname komt de koerier alle materialen ophalen. Een team van beoordelaars kijkt de papieren boekjes na.

 1. Dit gebeurt zeer zorgvuldig, deels handmatig en deels automatisch.
 2. Alle resultaten komen vervolgens via de digitale rapportages beschikbaar.
 3. Omt er een mogelijkheid om de leerlingen voor te bereiden op de vraagstelling? Vlak voor de afnameperiode ontvang je een pakket met een boekje met voorbeeldvragen, waarmee leerlingen zich kunnen voorbereiden.

Bovendien zal er voor de digitale toets ook een korte voorbeeldtoets beschikbaar zijn, zodat leerlingen kunnen ervaren hoe het zal zijn om de echte toets te maken. Is het mogelijk om de toetstijd te verlengen met een dag? Nee, dit is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om op de toetsdag zelf vaker pauzes in te lassen, mocht dat nodig zijn.

 1. Is het mogelijk om het onderdeel Wereldoriëntatie af te nemen? Nee, Wereldoriëntatie maakt geen deel uit van de Leerling in beeld-doorstroomtoets.
 2. Wij toetsen alleen de onderdelen die verplicht zijn, zodat de toetstijd beperkt blijft.
 3. Is de instructie van de digitale toets ook verklankt? Ja, de instructie is ook in gesproken vorm beschikbaar.
See also:  Tot Wanneer Belastingaangifte 2022?

Kun je tijdens de afname zien bij welke vraag een leerling zich bevindt? In het afnamescherm van de leerkracht of toetsleider kun je niet zien bij welke vraag een leerling is. Op het scherm van de leerling zie je tijdens de afname wel direct onderaan het beeldscherm bij welke vraag de leerling is.

Als de leerling de toetsomgeving probeert te verlaten, zal deze vergrendeld worden. Dit is wél zichtbaar in het afnamescherm van de toetsleider, die de toetsomgeving vervolgens weer kan ontgrendelen. Hoe kan ik het onderdeel Begrijpend lezen afnemen met auditieve ondersteuning? Zodra je toegang hebt tot het platform van de Leerling in beeld-doorstroomtoets, geef je bij elke leerling aan welke toets de leerling zal maken.

Je hebt de keuze uit verschillende opties, zoals papier, papier vergroot, papier zwart-wit, papier met audio, digitaal of digitaal met audio. Je kunt zo dus kiezen voor de versie op papier of digitaal met auditieve ondersteuning. Welke rapportages zijn beschikbaar bij de Leerling in beeld-doorstroomtoets? De Leerling in beeld-doorstroomtoets levert zowel leerling-, groeps- als schoolrapportages op.

De Leerling in beeld-doorstroomtoets biedt een leerlingrapport aan met informatie over 1) de behaalde referentieniveaus voor de toetsonderdelen Nederlandse Taal (1F/2F) en Rekenen (1F/1S), 2) de toetsscore, 3) het toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs en ook over 4) de domeinen per toetsonderdeel.

De groeps- en schoolrapportages bevatten informatie over 1) de behaalde referentieniveaus, 2) toetsscores en 3) toetsadviezen. Komen de resultaten van mijn leerlingen ook in het leerlingadministratiesysteem te staan? Ja, door middel van een beveiligde automatische koppeling sturen we de resultaten naar het leerlingadministratiesysteem van jouw school (ParnasSys of Esis).

Komt er ook een signalering in de rapportage te staan als het toetsadvies lager uitvalt dan het gegeven voorlopig advies? Nee, er zal geen signalering verschijnen in de rapportages als het toetsadvies lager is dan het gegeven voorlopig advies. De signalering is alleen zichtbaar als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies.

Vanaf schooljaar 2023-2024 moet het schooladvies omhoog bijgesteld worden bij een hogere score op de doorstroomtoets. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling is, mag het schooladvies worden aangehouden. Wanneer er niet wordt bijgesteld, moet dat door de school worden gemotiveerd in het onderwijskundig rapport.

Un je leerlingen uitvinken in de groepsrapportages wanneer je deze resultaten niet wilt laten meetellen? Nee, dit is niet mogelijk. Alle leerlingen die deelnemen aan de doorstroomtoets komen terug in de rapportages. Heeft de schoolweging invloed op de resultaten van de doorstroomtoets? Nee, de schoolweging heeft geen invloed op de resultaten van de doorstroomtoets.

De schoolweging heeft vooral betrekking op je eigen evaluatie van de resultaten op groepsniveau. Denk bijvoorbeeld aan de signaleringswaarde op 2F-niveau die bepaald wordt op basis van de schoolweging. Hoe wordt de papieren versie nagekeken wanneer er open vragen worden gesteld? De open vragen zullen handmatig worden nagekeken door een team van beoordelaars.

 • Leerlingen schrijven vooraf in het boekje alle letters een keer op, zodat het handschrift goed herkenbaar is.
 • De open vragen hebben overigens wel een vaststaand antwoord.
 • Het gaat hier namelijk om de spelling van woorden en de uitkomsten van rekenopgaven.
 • Ben je verplicht het voorlopig schooladvies in te vullen in de toetsomgeving van de Leerling in beeld-doorstroomtoets? Voor ons is het verplicht om ingevulde voorlopige schooladviezen door te geven.

Echter, voor scholen is het niet verplicht om deze adviezen bij ons te registreren. Als je het voorlopige advies wél invult, zal dit zichtbaar zijn in de rapportages én draag je bij aan de controle van de normering, wat een belangrijke bijdrage is. Wat is een doorstroomtoets? Vanaf schooljaar 2023-2024 is de doorstroomtoets de nieuwe benaming voor de eindtoets in het primair onderwijs.

 1. De overheid heeft gekozen voor de naam ‘doorstroomtoets’ omdat deze naam de doorlopende leerlijn tussen het primair en het voortgezet onderwijs benadrukt.
 2. Informatie over de Wet doorstroomtoetsen PO is hier te vinden: Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets | Schooladvies en eindtoets basisschool|Rijksoverheid.nl Wat is de Leerling in beeld-doorstroomtoets? De Leerling in beeld-doorstroomtoets is de doorstroomtoets van Cito BV en sluit aan op het Leerling in beeld – volgsysteem.

De doorstroomtoets meet wat leerlingen kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. De Leerling in beeld-doorstroomtoets meet de verplichte onderdelen Lezen, Taalverzorging (Spelling werkwoorden, Spelling niet-werkwoorden en Leestekens) en Rekenen.

Op basis van deze informatie ontvangen leerlingen een toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs. Hoe krijg ik meer informatie over de Leerling in beeld-doorstroomtoets? Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief om meer informatie te ontvangen. Het is ook mogelijk om je voor in te schrijven voor de Leerling in beeld-doorstroomtoets.

Zijn er kosten verbonden aan de doorstroomtoetsen? Nee, de school betaalt niets voor het afnemen van doorstroomtoetsen. De overheid neemt deze kosten voor haar rekening. Is de Leerling in beeld-doorstroomtoets goedgekeurd? Ja. De Leerling in beeld-doorstroomtoets is officieel toegelaten door de minister voor OCW voor een periode van vier jaar.

 • Waarom is de digitale versie nog niet adaptief? Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de Leerling in beeld-doorstroomtoets aangeboden in zowel een papieren als een digitale versie.
 • Tijdens dit eerste jaar zal de digitale toets nog niet adaptief zijn.
 • Beide versies van de toets duren twee dagdelen en omvatten de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen.

In deze eerste fase ligt onze focus op het waarborgen van toetsen van hoge kwaliteit, zoals jullie van ons gewend zijn. Voor het daaropvolgende jaar streven we naar uitbreiding: we zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen van een adaptieve digitale toets.

Is de doorstroomtoets geschikt voor leerlingen met een uitstroomprofiel richting PrO/VMBO-BB, ook al is de toets niet adaptief? Ja, de Leerling in beeld-doorstroomtoets is geschikt voor leerlingen met een uitstroomprofiel richting PrO/VMBO-BB. De toets voldoet aan de wettelijke eisen die ervoor zorgen dat de inhoud van de toetsen geschikt is.

Hoewel de digitale toets niet adaptief is, is dit niet van invloed op het advies dat leerlingen ontvangen. Met een adaptieve toets zouden leerlingen met een uitstroomniveau PrO/VMBO-BB relatief meer eenvoudige vragen krijgen, maar dit heeft geen invloed op het uiteindelijke advies.

 1. Het is vooral van belang om de leerlingen goed voor te bereiden op de toets en hen geen onnodige druk op te leggen.
 2. Na het maken van de doorstroomtoets is er geen verplichte heroverweging als een leerling een voorlopig schooladvies PrO heeft gekregen en op de doorstroomtoets een uitstroomniveau PrO/VMBO-BB laat zien.
See also:  Wanneer Kinderbijslag 2023?

Er kan uit de toets namelijk geen enkelvoudig advies praktijkonderwijs (PrO) komen, omdat voor toelating tot het praktijkonderwijs aanvullende eisen gelden op basis van IQ en leerachterstand. Voor meer hierover verwijzen we naar: Hoe wordt mijn kind toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)? | Rijksoverheid.nl,

 1. Zijn er kosten verbonden aan de speciale versies van de Leerling in beeld-doorstroomtoets? Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de speciale versies van de Leerling in beeld-doorstroomtoets.
 2. Net als bij de reguliere toetsen worden ook deze kosten gedekt door de Rijksoverheid.
 3. Het toetsmoment vindt plaats voordat het definitieve advies wordt gegeven.

Verwachten jullie dat hierdoor de druk bij de leerlingen hoger zal zijn dan bij een eindtoets in april? De leerlingen hebben van jou al een goed onderbouwd voorlopig advies ontvangen, dus het is belangrijk dit toetsmoment niet te groot te maken. De toets is een extra middel om je advies te ondersteunen en waar nodig naar boven bij te kunnen stellen.

In de oude situatie met de eindtoets werd het definitieve advies ook pas na het toetsmoment gegeven. Is de wetenschappelijke verantwoording van de Leerling in beeld-doorstroomtoets al beschikbaar? Nee, op dit moment is de wetenschappelijke verantwoording nog niet beschikbaar. Deze ligt momenteel ter goedkeuring bij het CvTE (College voor Toetsen en Examens).

Biedt Cito vanaf schooljaar 2023-2024 twee doorstroomtoetsen aan? Onder de naam Cito wordt één doorstroomtoets aangeboden; de Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito BV, die qua inhoud en uiterlijk aansluit bij het volgsysteem Leerling in beeld. De doorstroomtoets van de overheid – DOE – wordt aangeboden onder een eigen naam en logo, met een eigen uitstraling en via een aparte website.

 • Waarom wordt de Leerling in beeld-doorstroomtoets ontwikkeld door Cito BV en de overheidsdoorstroomtoets DOE door Stichting Cito? Cito bestaat uit een BV en een stichting.
 • Binnen Cito BV voeren we marktactiviteiten uit.
 • Passend bij het volgsysteem Leerling in beeld wordt de Leerling in beeld-doorstroomtoets aangeboden.

Binnen Stichting Cito ontwikkelen we namens de overheid alle wettelijke toetsen en examens voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Voor primair onderwijs is dat dus de overheidsdoorstroomtoets. De kennis die we opbouwen binnen de stichting is beschikbaar voor onderwijs en markt.

 1. Alle toetsaanbieders, overheid en andere aanbieders, kunnen dus onder gelijke condities terecht bij Stichting Cito voor psychometrische kennis en expertise.
 2. De activiteiten van Cito BV en Stichting Cito zijn van elkaar gescheiden, zowel juridisch en organisatorisch, als in financiële en operationele zin.

Lees hier meer over onze hybride organisatie.

Hoeveel punten Cito voor vwo?

Welke Cito-score voor gymnasium? – Cito -score:(indicatie advies) 545 of hoger : VWO, Gymnasium.538 – 542: HAVO/VWO.535 – 539: HAVO/ MAVO.

Welke leerlingen hoeven geen eindtoets te maken?

Leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken – Het schoolbestuur van de basisschool kan besluiten dat uw kind geen eindtoets hoeft te maken. Dit doet het bestuur in overleg met u. Als u en uw kind dat willen, mag uw kind wel een eindtoets maken. De volgende leerlingen hoeven geen eindtoets te maken:

leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding; leerlingen met een IQ lager dan 75; leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Valt uw kind niet in deze categorie? Dan maakt uw kind wel de eindtoets. Ook als uw kind mogelijk naar het praktijkonderwijs (pro) of speciaal onderwijs (voortgezet) onderwijs gaat. : Wanneer hoeft mijn kind geen eindtoets te maken?

Wie weet het beter de docent of de Centrale Eindtoets?

3.3. Switch-gedrag en de relatie met docent- en centrale eindtoetsadvies – Er kunnen verschillende redenen zijn waarom leerlingen switchen. Een switch kan bijvoorbeeld verplicht zijn, omdat het brugklastype niet meer wordt aangeboden in het derde leerjaar van het VO.

 1. Denk bijvoorbeeld aan een switch van vmbo-havo brugklas naar havo.
 2. Het kan ook zijn dat het oorspronkelijke advies van de docenten/ of de Centrale eindtoets accuraat was, maar de initiële plaatsing in het VO hier niet (perfect) op aansloot (zie sectie 3.1).
 3. Ten slotte kunnen er allerlei, door de docent en Centrale eindtoets, onvoorziene omstandigheden zijn waarom een leerling opof afstroomt.

Figuur 4 vat het switchgedrag van de 119.751 leerlingen samen. Te zien is dat 39.304 leerlingen (32,8% van het totaal aantal leerlingen) zijn geswitcht tussen 20152016 en 2017-2018. Van deze 39.304 leerlingen zijn 15.279 leerlingen opgestroomd (38,9% van alle switchers) en 24.025 leerlingen (61,1% van alle switchers) afgestroomd.

In ruim de helft van alle gevallen is de switch in overeenstemming met het docentén het Centrale eindtoetsadvies; 55,2% bij opstromers en 55,5% bij afstromers (‘overeenstemming’ betekent dat er in ieder geval overlap is met het advies). Wanneer docenten Centrale eindtoetsadvies niet overlappen, voorspelt de Centrale eindtoets de uiteindelijke plaatsing van opstromers beter dan de docent.

Ruim een kwart (25,8%)van de opstromers switcht namelijk naar een niveau dat enkel matcht met het Centrale eindtoetsadvies. Minder dan 10% stroomt op naar een niveau dat enkel de docent voorspelde. Bij de afstromers is het juist de docent die de uiteindelijke plaatsing (iets) beter voorspelt.

Kan je je kind laten zitten in groep 8?

Blijven zitten in groep 8 – Veel scholen kiezen ervoor om zittenblijven in groep 8, het jaar waarin de doorstroomtoets afgenomen wordt, uit te sluiten. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. De reden dat weinig scholen ervoor kiezen om een doublure in groep 8 te laten plaatsvinden? Groep 8 staat ook wel bekend om het groepsvormende karakter, vanwege de eindmusical die je als hele klas opvoert en de 3 dagen kamp.

Is de Cito toets leidend?

Vanaf het schooljaar 2014-2015 bepaalde deze dat de Citoscore niet meer leidend was voor het schooladvies van een leerling. Vanaf dat moment beslist de onderwijzer op basis van ervaringen met de leerling en de uitkomst van toetsen wat het schooladvies voor het kind moet zijn.

Is IEP toets moeilijk?

De eindtoets die het anders aanpakt – De IEP Eindtoets is een kindvriendelijke toets met een frisse lay-out. Kinderen werken in een handzaam formaat waarbij de leesteksten en vragen overzichtelijk op één pagina staan. Zoeken, bladeren, nog meer zoeken; dat hoeft niet meer.

See also:  Wanneer Kan Max Verstappen Wereldkampioen Worden 2022?

Wat zegt Cito-score 550?

Dat moet je me uitleggen. Stel dat twee kinderen in een klas een Cito-score van 545 halen. Het ene kind heeft hogeropgeleide ouders en krijgt een vwo-advies. Het andere kind heeft lageropgeleide ouders en krijgt een havo-advies. Waarom zou dat géén kansenongelijkheid zijn? – ‘Je kunt het ook omdraaien. Als kinderen dezelfde eindscore hebben, dan zie je dat kinderen van lageropgeleide ouders het vaak slechter hebben gedaan op andere objectieve toetsen. Het zou kunnen dat leerkrachten in hun advies daarvoor corrigeren. Als er op de eindtoets één keer een wat hogere uitslag is, waarom zou je daar dan je advies op aanpassen? Dan moet je wel echt een patroon in meerdere toetsen zien. De kans dat je zo’n patroon ziet – dat een kind consequent op vwo-niveau scoort bijvoorbeeld – is groter bij een kind van hogeropgeleide ouders.’ ‘Onderzoekers kijken vaak naar het toetsadvies dat uit een eindtoets komt rollen. Dat zijn scores In studies die gebruikmaken van bandbreedtes in plaats van exacte scores is de rol van de meetfout nog een stuk groter. Want bandbreedtes zijn per definitie minder nauwkeurig dan scores. Zoals een afstand in meters preciezer is dan een afstand in kilometers. Maar zelfs als je gebruikmaakt van exacte scores, is de rol van de meetfout belangrijk. ” aria-expanded=”false” aria-controls=”contentitem-infocard-contents-bc2981ff-1f7c-4c17-957a-718cc06d8842″> binnen een bepaalde bandbreedte: een Cito-score van 545 tot 550 betekent bijvoorbeeld een vwo-advies. Maar als je kijkt naar de exacte scores, dan zie je dat kinderen van lageropgeleide ouders gemiddeld meer aan de onderkant van die bandbreedte zitten, en die van hogeropgeleide ouders meer bovenaan. Kinderen van lageropgeleide ouders krijgen inderdaad een lager schooladvies bij hetzelfde toetsadvies. Maar dat een docent een andere afweging maakt, is niet zo gek.’ Wanneer Doorstroomtoets 2024 Een flexibele waterpas die suggereert dat een ogenschijnlijk plat oppervlak wellicht gebogen is.

Wat is hoogste score IEP toets?

Gemiddelde score op de Iep Doorstroomtoets – De IEP Doorstroomtoets meet dus de behaalde referentieniveaus van de kinderen op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Om de resultaten op de verschillende Doorstroomtoetsen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is door de Inspectie van het Onderwijs vastgelegd hoeveel procent van de opgaven goed beantwoord moet zijn om een referentieniveau te kunnen behalen.

Wat is het verschil tussen Cito en IEP?

Het verschil tussen IEP en Cito – Misschien klinkt de Cito doorstroomtoets je bekender in de oren dan de IEP doorstroomtoets. Dat komt omdat veel scholen de Cito doorstroomtoets al heel wat jaren afnemen. De IEP doorstroomtoets is een relatief jonge toets.

Cito maakt alleen maar gebruik van meerkeuzevragen. IEP gebruikt meerkeuzevragen én open vragen. Cito heeft een apart antwoordenblad. IEP heeft alleen een toetsboekje waar kinderen hun antwoorden ook in opschrijven.

Cito heeft niet altijd de teksten en vragen op 1 pagina staan. Daardoor moeten kinderen regelmatig vooruit- en terugbladeren. Bij IEP staan de tekst en vragen naast elkaar in het toetsboekje, zodat kinderen niet hoeven te bladeren. Cito werkt veel met redactiesommen. IEP heeft ook veel kale sommen zonder context. Cito heeft geen opbouw in niveau. De vragen van de IEP-toets lopen op in moeilijkheidsgraad.

Als je de 2 toetsen vergelijkt, zie je dat de IEP-toets meer aansluit op de behoeftes van kinderen bij de afname van toetsen. Cito is in de afgelopen jaren altijd op dezelfde manier blijven toetsen.

Waarom een Doorstroomtoets?

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur.

Is IEP toets belangrijk?

Verschillen tussen toetsen – Andere toetsen richten zich vooral op schoolvakken zoals rekenen, begrijpend lezen en taal, De makers van de IEP-toets vinden dat er ook gekeken moet worden naar zogenaamde ‘zachte vaardigheden’. Daarmee worden de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit van een kind bedoeld.

Ook de manier waarop hij of zij met vragen aan de slag gaat, telt mee. Uit de IEP-toets wordt dan ook niet per se duidelijk hoe goed een leerling scoort, maar waar de talenten, vaardigheden en interesses van de leerling liggen. Dit is belangrijk bij het geven van het middelbare school advies. Daarnaast heeft de IEP-toets instinkers afgeschaft.

De vraag wordt niet moeilijker gesteld dan nodig is. Alle vragen worden op een simpele manier gesteld. Zodat alle leerlingen, of ze nu talig zijn ingesteld of niet, de vragen kunnen begrijpen.

Welke cijfers voor vwo advies?

Met welke score voor je CITO-toets mag je naar het VWO?

Door CITO aanbevolen schooltype Interval CITO-score
Kaderberoepsgerichte leerweg 524-528
Gemengde/theoretische leerweg 529-536
Havo 537-544
VWO 545-550

Waarom een Doorstroomtoets?

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur.

Is de Cito-toets een bindend advies?

Cito-eindtoets – Sinds 2014 is het basisschooladvies bindend en leidend bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat een leerling zich met dit advies aanmeldt bij een middelbare school. Pas nadat de plaatsing bekend is, maken leerlingen de wettelijk verplichte Centrale Eindtoets.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met schooladvies?

Oneens met het schooladvies? Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Waarom IEP toets?

IEP-toets groep 8 in het kort – De IEP doorstroomtoets is samengesteld door Bureau ICE. IEP staat voor I CE E indevaluatie P rimair Onderwijs. Deze IEP-toets is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De IEP-toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8,

Met de uitkomsten kan de leerkracht zien waar een leerling staat in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te vergelijken met die van andere leerlingen. In plaats daarvan meet IEP de prestaties langs een onafhankelijke meetlat, Zo wordt op een eerlijke manier de persoonlijke ontwikkeling van een kind in kaart gebracht.

Ook wordt duidelijk welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) het kind beheerst.