FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Is Moederdag 2023?

People also search for Father’s Day International Women’s Day Grandmother’s Day Workers’ Day Valentine’s Day Children’s Day Parents’ Day

Welke week is Moederdag 2023?

Moederdag 2024, 2025 en verder

Datum Feestdag Weeknummer
14 mei 2023 Moederdag 2023 19
12 mei 2024 Moederdag 2024 19
11 mei 2025 Moederdag 2025 19
10 mei 2026 Moederdag 2026 19

Welke dag is Moederdag België 2023?

Moederdag 2021 – In Nederland en het grootste deel van België valt Moederdag altijd op de tweede zondag in mei. Dat betekent dat moederdag in 2023 op 14 mei valt. Antwerpen heeft zijn eigen Moederdag op 15 augustus. De feestdag kwam in de jaren 1910 vanuit Amerika naar Nederland via het Leger des Heils, maar Moederdag stelde in de beginjaren niet zo veel voor.

Geïnspireerd door de VS probeerde de bloemenbranche munt te slaan uit de dag, en in 1924 voerde de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde een succesvolle campagne rond Moederdag. Moederdag is een eerbetoon aan alle moeders en hun belang voor zowel het gezin als de maatschappij. Bij ons is de dag vooral een gezellig samenzijn met moeder in het middelpunt.

Daarnaast gebruiken verschillende organisaties de dag ook om geld in te zamelen voor liefdadigheidsprojecten voor moeders en hun kinderen. Het belang van de moeder in gezin en maatschappij staat centraal op Moederdag. © Västergötlands museum

Welke datum is de echte Moederdag?

Moederdag – Wikipedia Moederdag Gevierd door heel de wereld Aanleiding Verering van het Type Datum maart, april of mei (verschilt echter per land) Verwant met Moederdag in 1925 Moederdag is een feestdag die wordt gevierd ter ere van het en de invloed die moeders hebben op de samenleving.

Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd: dit verschilt per land. In grote delen van de wereld, waaronder en, valt Moederdag op de tweede zondag in, In het (na het herstel van het bisdom Antwerpen vanaf 1962 stilaan uitbreidend tot wat nu het is) wordt Moederdag (ook wel Mariadag, Moederkesdag of Sainte Marie genoemd) sinds 1913 op 15 augustus gevierd,Op die datum wordt gevierd.

In veel katholieke en orthodoxe landen, waaronder, is dat een wettelijke feestdag. In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen van, Ze krijgt bijvoorbeeld ontbijt op bed, vrijstelling van huishoudelijke taken en, Soms hebben de jongere kinderen op school of bij het cadeaus en gemaakt.

Is Moederdag altijd op 14 mei?

Moederdag is een feestdag ter ere van het moederschap. Deze speciale feestdag wordt wereldwijd meestal in maart, april of mei gevierd. Dit varieert echter per land. In Nederland, België, Duitsland en vele andere landen valt Moederdag altijd op de tweede zondag in mei.

Welke week valt 7 oktober 2023?

Oktober 2023

Week Ma Za
39
40 2 7
41 9 14
42 16 21

Hoeveel dagen tot Moederdag 2023?

Wanneer is Moederdag 2023: datum en geschiedenis Wanneer Is Moederdag 2023 Moederdag is een speciale dag om onze moeders te eren en te waarderen voor alles wat ze voor ons doen. Het is een dag waarop we onze liefde en dankbaarheid tonen door middel van geschenken, bloemen, kaarten en andere attenties. Moederdag wordt wereldwijd gevierd, maar de exacte datum kan variëren.

In Nederland wordt Moederdag traditioneel gevierd op de tweede zondag in mei. In 2023 valt Moederdag op zondag 14 mei. Het is een dag waarop gezinnen samenkomen om hun moeders te eren en te verwennen. Veel mensen nemen de gelegenheid om hun moeder een dag vrij te geven van huishoudelijke taken, zodat ze zich volledig kan ontspannen en laten verwennen.

De geschiedenis van Moederdag gaat terug tot het oude Griekenland en Rome, waar er al feestdagen waren ter ere van moedergodinnen. In de 17e eeuw werd Moederdag geïntroduceerd in Engeland als Mothering Sunday, een dag waarop mensen naar hun ‘moederkerk’ gingen om te bidden.

 1. In de Verenigde Staten werd Moederdag zoals we die vandaag kennen geïntroduceerd in de vroege 20e eeuw door Anna Jarvis.
 2. Anna Jarvis, een vrouw uit West Virginia, wilde een dag instellen om haar eigen moeder en alle moeders in het algemeen te eren.
 3. Ze slaagde erin om Moederdag officieel erkend te krijgen in 1914, en het werd al snel een populaire feestdag in de Verenigde Staten en later ook in andere delen van de wereld.

Moederdag is een dag om onze moeders te laten zien hoeveel ze voor ons betekenen. Het is een kans om dankbaarheid te tonen en te genieten van elkaars gezelschap. Of je nu je moeder verwent met cadeautjes, haar meeneemt uit eten of gewoon quality time samen doorbrengt, Moederdag is een speciale dag om onze waardering te tonen voor de liefde, zorg en opofferingen van moeders.

Is 2 januari 2023 een vrije dag?

De wettelijke feestdagen in 2023 zijn: Nieuwjaar: zondag 1 januari 2023 (*) Paasmaandag: maandag 10 april 2023.

Wie heeft Moederdag bedacht?

Geschiedenis – Historisch gezien maakt moederdag deel uit van een bredere categorie feesten om een bepaald deel van de bevolking feestelijk te eren. Eind achttiende eeuw, ten tijde van de Verlichting, werden al feesten bedacht en, met gering succes, gehouden voor bijvoorbeeld de ouderen of de boerenstand.

Te denken valt ook aan de feestelijke beloning van ijverige scholieren. De oorsprong van de huidige moederdag ligt in Amerika. Daar werd in de Methodist Episcopal Church van Grafton, in West Virginia, op 12 mei 1907 voor het eerst moederdag gevierd. Het initiatief was genomen door Anna Jarvis (1864-1948), dochter van de plaatselijke methodistische predikant.

Haar moeder Ann Reevers Jarvis was actief in het volksontwikkelingswerk en had daarbij geijverd ‘for better mothers, better homes, better men and women’. Om die gedachte kracht bij te zetten leek het haar goed een ‘memorial mother’s day for mothers living and dead’ te houden.

Haar dochter voerde dit plan uiteindelijk uit. Als datum voor deze moederdag koos zij de tweede zondag in mei, de eerste zondag na het overlijden van haar eigen moeder op 9 mei 1905. Met grote energie heeft Anna Jarvis zich ingezet om moederdag ingang te doen vinden, aanvankelijk vooral via zondagsscholen en kerkelijke jeugdverenigingen en sinds 1912 via de door haar opgerichte Mother’s Day International Association.

In datzelfde jaar werd moederdag een algemene kerkelijke feestdag voor de Methodistische Episcopale Kerk in Amerika. De gedachte om een moederdag te houden sloeg dermate aan dat het vanaf 1914, na aanvaarding van een wet door door het Amerikaanse Congres, ook een officiële burgerlijke feestdag werd.

 1. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog raakte moederdag in Europa pas sinds de jaren twintig bekend.
 2. Vanaf het begin hebben bloemen een belangrijke rol gespeeld in de moederdagviering.
 3. Anna Jarvis zag graag dat bloemen, met name anjers, gegeven werden aan moeders die kerkdiensten bijwoonden en gelegd werden op de graven van overleden moeders.
See also:  Wanneer Krijg Je Belasting Terug 2023?

Naarmate moederdag in steeds bredere kring gevierd werd, verwaterde de bedoelde, min of meer religieuze, inslag van de dag en vermengde deze zich met andere, meer wereldse betekenissen. Vanzelfsprekend bood dit kansen voor de bloemenhandel en die werden in Amerika ook gegrepen.

Naar verluid betreurde Anna Jarvis de als maar toenemende commercialisering van haar feest. Gezien de methodistische oorsprong van het feest is het niet verwonderlijk dat het Leger des Heils als een van de eersten moederdag in Nederland propageerde. Hier deed zich al spoedig dezelfde ontwikkeling als in Amerika voor.

Vanaf 1924 hield de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Landbouw een gerichte campagne voor de invoering van het feest. Op lagere scholen werden bijvoorbeeld circulaires verspreid met het verzoek aan de onderwijzers die in de klas te bespreken.

 • ‘De plaats, welke de Moeder als regel inneemt in het huisgezin, is zoo voornaam, dat men werkelijk wel eens nationaal ‘De Moeder’ mag herdenken’, luidde een passage daarin.
 • In Rotterdam werden in 1927 30.000 tulpen op de scholen uitgedeeld die de kinderen aan hun moeder mochten geven — omdat het moederdag was.

De publiciteit in de pers rond dergelijke acties maakte moederdag in nog bredere kring bekend. Ook de banketbakkers zagen in moederdag een mogelijkheid om hun afzet te vergroten. In 1938 trokken zij bijvoorbeeld door Amsterdam met hun karren, waarop een groot bord was bevestigd met de tekst: ‘Viert Moederdag’.

 • Een ander propagandamiddel was de jaarlijkse aanbieding door de banketbakkersschool van een kolossale moederdagtaart aan de koningin.
 • Als geschenk heeft de taart inmiddels aan belang ingeboet, maar een bloemetje voor moeder is nog steeds zeer populair, zoals blijkt uit omzetcijfers van de bloemenhandel rond deze dag.

Tijdens het nazi-regime raakte moederdag in Duitsland besmet doordat de dag werd omgevormd tot een Dag voor de Duitse Moeders. Vrouwen die veel kinderen hadden gekregen werden dan beloond met speciale medailles. De herinnering hieraan is in Nederland al spoedig vervluchtigd en heeft de opmars van het feest niet gestuit.

Moederdag gold in de jaren vijftig en zestig niet alleen als een huiselijk feest, maar werd op dorpen in bijvoorbeeld Brabant en Limburg door katholieke vrouwenverenigingen en boerinnenbonden ook aangegrepen voor de viering van een gezamenlijke gezellige dag, met bijvoorbeeld een koffietafel en een lezing.

Aanvankelijk werd moederdag in deze kring gehouden op 11 oktober, de kerkelijke feestdag van Maria Moederschap, maar geleidelijk verplaatste men de datum naar de meer algemene viering in mei. In de jaren zeventig en tachtig ontmoette moederdag toenemende kritiek van vrouwen die zich bewust werden van hun wensen tot emancipatie en ontplooiing.

 • Zij bestreden het feest met leuzen als ‘Wij laten ons niet met een kadootje in het riet sturen’ en betitelden moederdag als een ‘zoethoudertje voor het hele jaar’.
 • Deze geluiden zijn inmiddels wat verstomd.
 • Al staan de moeders op moederdag centraal, het feest is tegenwoordig misschien vooral een feestdag voor jonge kinderen waarop ze zelfstandig en dus spannend in huis bezig mogen zijn — maar wel aangepast aan de huidige tijd.

Volgens een bericht van het ANP van vorig jaar verschuift het traditionele ontbijt op bed voor moeder naar een brunch en zelfs naar een barbeque!

Is Vaderdag elk jaar op dezelfde dag?

Geschiedenis – Het idee van Vaderdag komt van een vrouw die haar vader in het zonnetje wou zetten. Haar vader was weduwnaar en een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog. De vrouw was inmiddels al volwassen, maar wou haar vader toch eren en bedanken voor haar opvoeding.

Pas een hele tijd later werd Vaderdag officieel gevierd in Amerika. In Nederland werd Vaderdag voor het eerst gevierd in 1937, dit gebeurde destijds nog in Oktober. Later is dit verplaatst naar de derde zondag van juni. Wat is de datum van Vaderdag 2024? Vaderdag valt elk jaar op de derde zondag van juni.

Kijk voor de datum van Vaderdag in het overzicht hierboven. Zie naast ‘ Vaderdag ‘ ook nog meer feestdagen, klik daarvoor op een van onderstaande links.

Hoeveel mei is Moederdag 2023?

REGIO – Moederdag is een speciale dag die wereldwijd wordt gevierd ter ere van de liefde en waardering voor moeders en moederfiguren. Het wordt gevierd op verschillende data, afhankelijk van het land, maar meestal valt Moederdag op de tweede zondag van mei.

 1. In Nederland valt Moederdag in 2023 op zondag 14 mei.
 2. REGIO – Moederdag is een speciale dag die wereldwijd wordt gevierd ter ere van de liefde en waardering voor moeders en moederfiguren.
 3. Het wordt gevierd op verschillende data, afhankelijk van het land, maar meestal valt Moederdag op de tweede zondag van mei.

In Nederland valt Moederdag in 2023 op zondag 14 mei.

Hoe oud is Vaderdag?

2. Vaderdag begon in Amerika – Moeders worden al veel langer dan vaders met een speciale dag geëerd. De oude Grieken deden het al, maar toen ging het vooral om verering van bepaalde (moeder)goden. De zoals wij die kennen stamt uit de Verenigde Staten en dateert uit 1909.

Waarom is Moederdag op 8 mei?

Op naar een officiële moederdag – Het was niet toevallig dat juist Anna Jarvis voor het uitroepen van een moederdag heeft gezorgd. Haar eigen moeder, Anna Reeves Jarvis, had zich altijd actief ingezet voor moeders. Ze organiseerde in West-Virginia zogenaamde Mother’s Work Clubs, werkgroepjes van moeders die samenkwamen in locale kerken om zich in te zetten voor de bestrijding van ziekte en kindersterfte.

 • De moeders kregen les in eenvoudige medische verzorging en steunden elkaar bij ziekte of andere tegenspoed.
 • Het motto van de Mother’s Work Clubs onderstreepte het belang van moeders in de samenleving: ‘better mothers, better homes, better men and women’.
 • Moeder Jarvis overleed op 9 mei 1905.
 • Het jaar daarop organiseerde haar dochter een persoonlijk eerbetoon, het volgende jaar gevolgd door de eerste ‘General Memorial Day of all Mothers’.

Als dag koos ze voor de zondag na de sterfdag van haar moeder: de tweede zondag van mei, de dag waarop ook nu nog moederdag wordt gevierd in Nederland. De eerste moederdag werd in bescheiden kerkelijke kring gevierd, maar dankzij de inspanningen van Jarvis breidde het fenomeen zich snel uit.

Wie heeft Vaderdag bedacht?

Geschiedenis – Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, wilde eren. Hij was een uit de, die was geworden, nadat zijn vrouw in het bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was.

 • Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen.
 • Zij was hiervoor geïnspireerd door, die een jaar eerder een had gelanceerd.
 • De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in in de staat Washington.
 • President steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje zette.
See also:  Wat Is Modaal Inkomen 2022?

Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS erkend werd tijdens het presidentschap van in 1972. In Nederland werd vanaf 1937 in oktober Vaderdag gevierd. Op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Herenmodedetaillisten werd in 1948 afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde zondag van juni.

Hoe valt Pasen en Pinksteren 2023?

Feestdagen 2023

Datum Feestdag Dag
26 maart 2023 Zomertijd zondag
7 april 2023 Goede vrijdag vrijdag
9 april 2023 Pasen zondag
9 april 2023 1e Paasdag zondag

Waar valt Pasen in 2023?

Pasen in 2023 valt op 9 en 10 april. Eerste Paasdag is dus op zondag 9 april en Tweede Paasdag is op maandag 10 april.

Wat is er op 18 mei 2023?

Hemelvaartsdag : donderdag 18 mei 2023. Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023. Nationale feestdag: vrijdag 21 juli 2023. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart: dinsdag 15 augustus 2023.

Wat is er op 14 oktober 2023?

Op zaterdag 14 oktober 2023, rond 20:25 uur MEZT, vindt een ringvormige zonsverduistering plaats. In onze streken is deze eclips helaas onzichtbaar, Voor meer zonsverduisteringen, zie de lijst met zonsverduisteringen ; voor meer actuele gebeurtenissen aan de (nachtelijke) sterrenhemel, zie de Astrokalender voor deze week en de pagina Vannacht aan de hemel,

@hemel_waarnemen volgen

Welk jaar heeft 53 weken?

Hoe vaak komt week 53 voor? – In 2015, 2020, 2026, 2032, 2037, 2043, 2048 en 2054.

Kan Moederdag op 15 mei vallen?

Wanneer is het Moederdag? – Op welke dag valt Moederdag? Moederdag wordt in Nederland gevierd op de tweede zondag van mei. In België valt Moederdag op dezelfde dag, maar in sommige streken (Antwerpen bijvoorbeeld), wordt dit ook op 15 augustus gevierd. Wanneer Is Moederdag 2023

Hoeveel mei is Moederdag 2023?

REGIO – Moederdag is een speciale dag die wereldwijd wordt gevierd ter ere van de liefde en waardering voor moeders en moederfiguren. Het wordt gevierd op verschillende data, afhankelijk van het land, maar meestal valt Moederdag op de tweede zondag van mei.

 1. In Nederland valt Moederdag in 2023 op zondag 14 mei.
 2. REGIO – Moederdag is een speciale dag die wereldwijd wordt gevierd ter ere van de liefde en waardering voor moeders en moederfiguren.
 3. Het wordt gevierd op verschillende data, afhankelijk van het land, maar meestal valt Moederdag op de tweede zondag van mei.

In Nederland valt Moederdag in 2023 op zondag 14 mei.

Hoeveel dagen tot Moederdag 2023?

Wanneer is Moederdag 2023: datum en geschiedenis Wanneer Is Moederdag 2023 Moederdag is een speciale dag om onze moeders te eren en te waarderen voor alles wat ze voor ons doen. Het is een dag waarop we onze liefde en dankbaarheid tonen door middel van geschenken, bloemen, kaarten en andere attenties. Moederdag wordt wereldwijd gevierd, maar de exacte datum kan variëren.

 • In Nederland wordt Moederdag traditioneel gevierd op de tweede zondag in mei.
 • In 2023 valt Moederdag op zondag 14 mei.
 • Het is een dag waarop gezinnen samenkomen om hun moeders te eren en te verwennen.
 • Veel mensen nemen de gelegenheid om hun moeder een dag vrij te geven van huishoudelijke taken, zodat ze zich volledig kan ontspannen en laten verwennen.

De geschiedenis van Moederdag gaat terug tot het oude Griekenland en Rome, waar er al feestdagen waren ter ere van moedergodinnen. In de 17e eeuw werd Moederdag geïntroduceerd in Engeland als Mothering Sunday, een dag waarop mensen naar hun ‘moederkerk’ gingen om te bidden.

In de Verenigde Staten werd Moederdag zoals we die vandaag kennen geïntroduceerd in de vroege 20e eeuw door Anna Jarvis. Anna Jarvis, een vrouw uit West Virginia, wilde een dag instellen om haar eigen moeder en alle moeders in het algemeen te eren. Ze slaagde erin om Moederdag officieel erkend te krijgen in 1914, en het werd al snel een populaire feestdag in de Verenigde Staten en later ook in andere delen van de wereld.

Moederdag is een dag om onze moeders te laten zien hoeveel ze voor ons betekenen. Het is een kans om dankbaarheid te tonen en te genieten van elkaars gezelschap. Of je nu je moeder verwent met cadeautjes, haar meeneemt uit eten of gewoon quality time samen doorbrengt, Moederdag is een speciale dag om onze waardering te tonen voor de liefde, zorg en opofferingen van moeders.

Waarom is Moederdag op 9 mei?

Datum: zondag 14 mei 2023 Land / gebied: Wereld Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in mei gevierd. In 2023 is dat op zondag 14 mei, Dit is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het vieren van Moederdag op de tweede zondag in mei is traditie in o.a. Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Italië, Turkije, Australië en Amerika, In katholieke landen worden moeders veelal op 15 augustus (op Maria Tenhemelopneming ) in het zonnetje gezet. Ook in Antwerpen en omstreken wordt traditiegetrouw op die datum Moederdag gevierd. Leuk om een speciale dag voor je moeder te vieren, maar eerlijk gezegd is het wel zo dat vooral winkeliers er moeite voor doen dat deze dag zoveel mogelijk wordt gevierd.

 1. De geschiedenis van Moederdag Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in Nederland sinds ongeveer 1925 gevierd.
 2. De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden.

Als meest sprekend symbool van het omgekeerde rolpatroon geldt wel het door de kinderen gemaakte ontbijt op bed. Daarna krijgt moeder het door de kleinere kinderen al lang van tevoren op school gemaakte cadeautje en verder een bloemetje of een ander geschenk, bijvoorbeeld een zeepje of, met een financiële bijdrage van vader, een nieuw huishoudelijk apparaat.

 1. Op hun beurt gaan volwassen vrouwen dikwijls op bezoek bij hun moeder, inmiddels grootmoeder, eveneens met een kleine attentie.
 2. In deze vorm weerspiegelt het feest onmiskenbaar een traditionele opvatting van de moederrol, die echter zowel door de lagere scholen als door de commercie, met name de bloemisterij, levend wordt gehouden.

Ondanks weerzin bij sommigen tegen het gekunstelde of commerciële karakter van de Moederdagviering lijkt het feest in Nederland een behoorlijke mate van populariteit te kennen. De laatste jaren wordt Moederdag evenwel in toenemende mate verdrongen door Valentijnsdag als gelegenheid om gevoelens van dankbaarheid en genegenheid te uiten.

Herkomst Historisch gezien maakt Moederdag deel uit van een bredere categorie feesten om een bepaald deel van de bevolking feestelijk te eren. Eind achttiende eeuw, ten tijde van de Verlichting, werden al feesten bedacht en, met gering succes, gehouden voor bijvoorbeeld de ouderen of de boerenstand. Te denken valt ook aan de feestelijke beloning van ijverige scholieren.

See also:  Wanneer Wordt Belastingteruggave Uitbetaald 2022?

De oorsprong van de huidige Moederdag ligt in Amerika. Daar werd in de Methodist Episcopal Church van Grafton, in West Virginia, op 12 mei 1907 voor het eerst Moederdag gevierd. Het initiatief was genomen door Anna Jarvis (1864-1948), dochter van de plaatselijke methodistische predikant.

 • Haar moeder Ann Reevers Jarvis was actief in het volksontwikkelingswerk en had daarbij geijverd ‘for better mothers, better homes, better men and women’.
 • Om die gedachte kracht bij te zetten leek het haar goed een ‘memorial mother’s day for mothers living and dead’ te houden.
 • Haar dochter voerde dit plan uiteindelijk uit.

Als datum voor deze Moederdag koos zij de tweede zondag in mei, de eerste zondag na het overlijden van haar eigen moeder op 9 mei 1905. Met grote energie heeft Anna Jarvis zich ingezet om Moederdag ingang te doen vinden, aanvankelijk vooral via zondagsscholen en kerkelijke jeugdverenigingen en sinds 1912 via de door haar opgerichte Mother’s Day International Association.

In datzelfde jaar werd Moederdag een algemene kerkelijke feestdag voor de Methodistische Episcopale Kerk in Amerika. De gedachte om een Moederdag te houden, sloeg dermate aan dat het vanaf 1914, na aanvaarding van een wet door door het Amerikaanse Congres, ook een officiële burgerlijke feestdag werd.

Bloemen Vanaf het begin hebben bloemen een belangrijke rol gespeeld in de Moederdagviering. Anna Jarvis zag graag dat bloemen, met name anjers, gegeven werden aan moeders die kerkdiensten bijwoonden en gelegd werden op de graven van overleden moeders. Naarmate Moederdag in steeds bredere kring gevierd werd, verwaterde de bedoelde, min of meer religieuze, inslag van de dag en vermengde deze zich met andere, meer wereldse betekenissen.

Vanzelfsprekend bood dit kansen voor de bloemenhandel en die werden in Amerika ook gegrepen. Naar verluid betreurde Anna Jarvis de als maar toenemende commercialisering van haar feest. Moederdag in Europa Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog raakte Moederdag in Europa pas sinds de jaren twintig bekend.

Tijdens het nazi-regime raakte Moederdag in Duitsland besmet doordat de dag werd omgevormd tot een Dag voor de Duitse Moeders. Vrouwen die veel kinderen hadden gekregen, werden dan beloond met speciale medailles. De herinnering hieraan is in Nederland al spoedig vervluchtigd en heeft de opmars van het feest niet gestuit.

Gezien de methodistische oorsprong van het feest is het niet verwonderlijk dat het Leger des Heils als een van de eersten Moederdag in Nederland propageerde. Hier deed zich al spoedig dezelfde ontwikkeling als in Amerika voor. Vanaf 1924 hield de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Landbouw een gerichte campagne voor de invoering van het feest.

Op lagere scholen werden bijvoorbeeld circulaires verspreid met het verzoek aan de onderwijzers die in de klas te bespreken. “De plaats, welke de Moeder als regel inneemt in het huisgezin, is zoo voornaam, dat men werkelijk wel eens nationaal ‘De Moeder’ mag herdenken,” luidde een passage daarin.

 • In Rotterdam werden in 1927 30.000 tulpen op de scholen uitgedeeld die de kinderen aan hun moeder mochten geven – omdat het Moederdag was.
 • De publiciteit in de pers rond dergelijke acties maakte Moederdag in nog bredere kring bekend.
 • Ook de banketbakkers zagen in Moederdag een mogelijkheid om hun afzet te vergroten.

In 1938 trokken zij bijvoorbeeld door Amsterdam met hun karren, waarop een groot bord was bevestigd met de tekst: ‘Viert Moederdag’. Een ander propagandamiddel was de jaarlijkse aanbieding door de banketbakkersschool van een kolossale Moederdagtaart aan de koningin.

Als geschenk heeft de taart inmiddels aan belang ingeboet, maar een bloemetje voor moeder is nog steeds zeer populair, zoals blijkt uit omzetcijfers van de bloemenhandel rond deze dag. Betekenis en viering Moederdag gold in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw niet alleen als een huiselijk feest, maar werd op dorpen in bijvoorbeeld Brabant en Limburg door katholieke vrouwenverenigingen en boerinnenbonden ook aangegrepen voor de viering van een gezamenlijke gezellige dag, met bijvoorbeeld een koffietafel en een lezing.

Aanvankelijk werd Moederdag in deze kring gehouden op 11 oktober, de kerkelijke feestdag van Maria Moederschap, maar geleidelijk verplaatste men de datum naar de meer algemene viering in mei. In de jaren zeventig en tachtig ontmoette Moederdag toenemende kritiek van vrouwen die zich bewust werden van hun wensen tot emancipatie en ontplooiing. Zij bestreden het feest met leuzen als ‘Wij laten ons niet met een taart in het riet sturen’ en betitelden Moederdag als een ‘zoethoudertje voor het hele jaar’.

Deze geluiden zijn inmiddels wat verstomd. Al staan de moeders op Moederdag centraal, het feest is tegenwoordig misschien vooral een feestdag voor jonge kinderen waarop ze zelfstandig, en dus spannend, in huis bezig mogen zijn. Het traditionele ontbijt op bed voor moeder verschuift soms naar een brunch of zelfs naar een barbecue! Moederdag in andere landen Moederdag wordt in veel landen van de wereld gevierd, maar niet altijd op dezelfde datum.

Het vieren van Moederdag op de tweede zondag van mei is alleen traditie in o.a. Duitsland, Denemarken, Italië, Turkije, Australië, België, Amerika, Suriname en Nederland, In veel (katholieke landen) wordt Moederdag op 15 augustus gevierd, de dag van Maria-Tenhemelopneming,

In de christelijke kerk is Maria de moeder van Jezus. In Spanje en Portugal wordt Día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. In Mexico is Moederdag jaarlijks op 10 mei een echte familiedag, waarop veel families samenkomen. In Frankrijk wordt Moederdag (meestal) gevierd op de laatste zondag van mei ( Fête des Mères ).

Evenals in o.a. Monaco, Zweden ( Mors dag ), Marokko, Tunesië, Algerije en de Dominicaanse Republiek, zie: Moederdag (Algerije, Marokko, Tunesië), In Rusland staan moeders centraal op de laatste zondag van november ( ). Een feestdag in Anguilla, Antigua en Barbuda, Aruba, Australië, Bahama’s, Bangladesh, Barbados, België, Belize, Bermuda, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Botswana, Brazilië, Brunei, Cambodja, Canada, Chili, China, Colombia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Estland, Ethiopië, Fiji-eilanden, Filipijnen, Finland, Gabon, Ghana, Grenada, Griekenland, Guyana, Honduras, Hongkong, IJsland, India, Italië, Jamaica, Japan, Kroatië, Letland, Liberia, Liechtenstein, Maleisië, Malta, Myanmar, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, Puerto Rico, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Slowakije, Sri Lanka, St.

Internationale Dag van het Gezin Vaderdag Nationale Opa- en Omadag

Feestdagen mei 2023 Vandaag de dag: 14 mei

Dag der Inheemsen: 9 augustus Internationale Kattendag: 8 augustus Maria Tenhemelopneming Palio van Siena Dag van de Landbouw Internationale Dag van de Inheemse Volken in de Wereld: 9 augustus